Verdeling van bepaalde opbrengsten

Vraag besproken op de algemene vergadering van 2007

In geval de Bank een terugneming doet op de voorziening voor diverse risico's of een meerwaarde realiseert op de verkoop van de gebouwen of de BIB-aandelen, dan komt deze opbrengst haar integraal toe.

Het betreffen immers geen opbrengsten van rentegevende activa die met de soevereine Staat moeten worden gedeeld overeenkomstig de zogenaamde 3%-regel (artikel 29 organieke wet/artikel 53 statuten). Evenmin is er een artikel, analoog aan artikel 30 organieke wet/artikel 54 statuten met betrekking tot gerealiseerde goudmeerwaarden, voorhanden dat deze opbrengsten zou uitsluiten van verdeling onder de aandeelhouders.

Wel dient bij de verdeling van de winst van het boekjaar (na belasting) rekening te worden gehouden met artikel 32 organieke wet en artikel 49 statuten die voorzien dat na aftrek van het eerste dividend, de eerste dotatie aan de reserve en het aandeel in de winst van het personeel of ten behoeve van instellingen te zijnen voordele, een preferent aandeel van één vijfde van de overblijvende winst wordt toegekend aan de soevereine Staat.