De goudverkopen

Vraag besproken op de algemene vergadering van 2006

De Nationale Bank heeft tijdens de maanden juli en augustus 2005 30 ton goud verkocht. Die verkopen vonden plaats in het kader van de goudovereenkomst die op 8 maart 2004 werd gesloten tussen 15 Europese centrale banken, waaronder de Nationale Bank van België (de "Central Bank Gold Agreement"). Het besluit om een deel van de goudvoorraad te verkopen, vormt de concrete verwezenlijking van het gestage proces van strategische bezinning van het Directiecomité over de preferenties op de middellange en lange termijn met betrekking tot de arbitrage tussen risico’s en rendement van de beheerde portefeuilles (jaarverslag, bladzijde 18, hoofdstuk 1.3.1 Basisprincipes van het beheer van de goud- en deviezenreserves). Concreet zorgde de vermindering van het goudbezit ervoor dat het rendement van de activa van de Bank toenam.

Zoals bepaald in artikel 30 van de organieke wet van de Bank, worden de meerwaarden die naar aanleiding van die verkopen van goud worden gerealiseerd, op een bijzondere onbeschikbare reserverekening geboekt en wordt de netto-opbrengst van de activa die de tegenpost vormen van die meerwaarden, aan de Staat toegekend. De regels voor de toepassing van die bepalingen werden vastgesteld bij een overeenkomst die op 30 juni 2005 tussen de Staat en de Bank werd gesloten en die in het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2005 is verschenen.