Definitie

  • Kredietgever in laatste instantie

    Wanneer de commerciële banken door een tijdelijk gebrek aan liquide middelen (zoals bij plotse geldopvragingen) niet kunnen tegemoetkomen aan de vraag van hun cliënten, kan dit een ernstige verstoring van het financiële stelsel meebrengen. In dat geval kan de centrale bank tussenbeide komen om de banken de nodige middelen te bezorgen. Door toezicht uit te oefenen op de financiële markten en door deel te nemen aan de uitwerking van prudentiële normen en regels zorgt de Nationale Bank ervoor dat dergelijke crisissen zoveel mogelijk voorkomen worden.