Definitie

  • Kredietrisico

    Het risico dat een tegenpartij een verplichting niet volledig zal nakomen, hetzij op de vervaldag hetzij op eender welk later tijdstip.