Definitie

  • Reserveverplichtingen

    Rentegevende overnight-deposito's die de kredietinstellingen van het eurogebied moeten vormen bij het Eurosysteem. Het gemiddelde van de deposito's van een bepaalde kredietinstelling gedurende iedere periode van een maand moet ten minste 2 pct. van sommige passiva van die instelling bedragen.