Mededeling NBB_2022_23 / Nieuw handboek governance voor de banksector (+ bijlage handboek)

De Nationale Bank van België heeft haar handboek governance voor de banksector herzien om rekening te houden met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de nieuwe richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit inzake goed bestuur en de wettelijke en reglementaire ontwikkelingen die zich sinds 2018 hebben voorgedaan.

De belangrijkste veranderingen betreffen:

(i) de integratie van nieuwe prudentiële verwachtingen met betrekking tot geschiktheid, diversiteit en milieu- en klimaatrisicobeheer;

(ii) de verduidelijking van het onderling verband tussen governance en de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;

(iii) het ontwikkelen van verwachtingen inzake risicocultuur (met inbegrip van het beheer van belangenconflicten);

(iv) de versterking van de verwachtingen inzake ICT-beveiliging; en

(v) het formaliseren van de governanceverwachtingen op groepsniveau.

Het nieuwe handboek is beschikbaar op de website van de Bank.