Circulaire NBB_2016_40 / Rapports périodiques à transmettre via eCorporate - secteur de l'assurance et de la réassurance

La circulaire 2016/40 doit être lue conjointement avec la communication 2017/24 dans la mesure où celle-ci (i) actualise la liste des reportings à transmettre en 2018, (ii) étend le champ d’application ratione personae de la circulaire 2016/40  aux succursales établies en Belgique d’entreprises d’assurance ou de réassurance relevant d’un Etat membre de l’EEE, aux entreprises d’assurance soumises à un régime particulier et aux commissaires agréés des entreprises d’assurance et de réassurance de droit belge et des groupes d’assurance et de réassurance belges et (iii) regroupe les templates / canevas de reporting eCorporate disponibles.

_____

Circulaire NBB_2016_40 dient te worden gelezen in samenhang met Mededeling NBB_2017_24 in die zin dat deze (i) de lijst van in 2018 te verstrekken rapporteringen actualiseert, (ii) het toepassingsgebied ratione personae van circulaire NBB_2016_40 uitbreidt tot de in België gevestigde bijkantoren van verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die onder het recht van een lidstaat van de EER ressorteren, tot verzekeringsondernemingen die aan een bijzondere regeling zijn onderworpen en tot de erkend commissarissen van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht en de verzekerings- en herverzekeringsgroepen naar Belgisch recht, en  (iii) de beschikbare eCorporate rapporteringstemplates samenvoegt.