Financial Vehicle Corporations (domein FVC)

Reglementair kader

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een reglementair kader opgesteld dat een financiële rapportering oplegt aan de Lege Financiële Instellingen die betrokken zijn bij securitisatietransacties. Deze rapportering is trimestrieel en vangt aan over de rapportering van de financiële activa en passiva per 31.12.2009.

De uitvoeringsmodaliteiten betreffende de rapporteringsverplichting voor de Lege Financiële Instellingen worden verduidelijkt in verordening (EU) nr. 1075/2013 van de ECB van 18 oktober 2013 "houdende statistieken betreffende de activa en passiva van lege financiële instellingen die securitisatietransacties verrichten" - (ECB/2013/40) - gepubliceerd op 7 november 2013 in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze verordening is van toepassing vanaf 1 januari 2015 en vervangt de verordening (EG) nr. 24/2009 van de ECB van 19 december 2008 "houdende statistieken betreffende de activa en passiva van lege financiële instellingen die effectiseringstransacties verrichten" - (ECB/2008/30) - gepubliceerd op 20 januari 2009 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Betrokken instellingen

De betrokken instellingen zijn de ondernemingen die actief zijn in securitisatietransacties, ook Instellingen voor Collectieve Belegging in Schuldvorderingen genoemd. Een Lege Financiële Instelling brengt de Nationale Bank van België (NBB) binnen de week vanaf de datum waarop zij haar werkzaamheden heeft gestart op de hoogte van haar bestaan. De NBB stelt een lijst op van de Lege Financiële Instellingen die informatieplichtigen zijn en die deel zal uitmaken van de lijst van Lege Financiële Instellingen binnen het Eurogebied die gepubliceerd zal worden door de ECB.

Te rapporteren statistische gegevens

De Lege Financiële Instellingen zijn gehouden op kwartaalbasis en per einde kwartaal balansgegevens te verschaffen aangaande de uitstaande bedragen, de financiële transacties tijdens het trimester en de afschrijvingen/afwaarderingen van de activa en de passiva over de beschouwde periode.

De aanduiding van de te rapporteren gegevens zijn terug te vinden in tabellen 1 en 2 van bijlage 1 van de verordening (EU) nr. 1075/2013.

Tijdreeksen - NBB.Stat

Termijnen voor de rapportering

De te rapporteren gegevens moeten aan de NBB overgemaakt worden ten laatste op de 25ste kalenderdag na het einde van het trimester.

Rapporteringskanalen

Het overmaken van de trimestriële gegevens voor de statistische rapportering gebeurt elektronisch door gebruik te maken van de toepassing OneGate.

Gelieve hierbij de technische documentatie terug te willen vinden.