Rechtstexte

Folgende Texte stellen die aktuelle Rechtsgrundlage dar:

 • Wet van 27 juni 2021 tot wijziging van de CAP-Wet van 8 juli 2018 (link: 30_3.pdf (fgov.be)
  Loi du 27 juin 2021 modifiant la loi PCC du 8 juillet 2018
  Progamme Law of 20 December 2020 - Transmission to the CPC of the balance of bank and payment accounts and the aggregate amount of certain financial contracts

 • Koninklijk uitvoeringsbesluit van 6 juni 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2019 (link:  06_2.pdf (fgov.be)
  Arrêté royal du 6 juin 2021 modifiant l’arrêté royal du 7 avril 2017 relatif au fonctionnement du PC
  Law of 27 June 2021 amending the CPC Law of 8 July 2018

 • Programmawet van 20 december 2020 - Titel 2 - Hoofdstuk 4 - Overdracht van het saldo van de bank- en betaalrekeningen en van het geglobaliseerde bedrag van bepaalde financiële contracten naar het Centraal aanspreekpunt (link: 30_1.pdf (fgov.be)
  Loi programme du 20 décembre 2020 - Titre 2 - Chapitre 4 -Transmission au point de contact central du solde des comptes bancaires et de paiement et du montant globalisé de certains contrats financiers
  Progamme Law of 20 December 2020 - Transmission to the CPC of the balance of bank and payment accounts and the aggregate amount of certain financial contracts

 • Koninklijk Besluit van 7 april 2019 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten,
  Arrêté royal du 7 avril 2019 relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers,
  Royal Decree of 7 April 2019 on the operation of the Central Point of Contact for accounts and financial contracts.

 • Wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest,
  Loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt,
  Law of 8 July 2018 organising a Central Point of Contact for accounts and financial contracts and extending access to the central database of notices of seizure, delegation, transfer, collective settlement and protest.

 • Königlicher Erlass vom 3. Februar 2014, mit dem die Belgische Nationalbank und die in Artikel 322 des belgischen Einkommensteuergesetzes von 1992 genannten Banken, Wechselbüros, Kreditinstitute und Sparkassen ermächtigt werden, zeitweise auf das Nationale Register der natürlichen Personen zuzugreifen.

 • Königlicher Erlass vom 17. Juli 2013 zur Zentralen Kontaktstelle

 • Gesetz vom 14. April 2011, mit dem die ZKS in Artikel 322, § 3 des belgischen Einkommensteuergesetzes von 1992 Code des impôts sur les revenus 1992, (CIR 92), geändert durch das Programmgesetz vom 29. März 2012 und das Gesetz vom 17. Juni 2013, eingeführt wurde