Woordenlijst

 

 • M1

  Eng monetair aggregaat. Omvat de geldomloop plus de bij monetaire financiële instellingen (MFI's) en de centrale overheid (bijvoorbeeld De Post of de Schatkist) aangehouden girale deposito's.

 • M2

  Het intermediaire monetaire aggregaat M2 omvat M1 en deposito´s met een opzegtermijn tot en met drie maanden (kortlopende spaardeposito´s) en bij de monetaire financiële instellingen (MFI's) en de centrale overheid aangehouden deposito´s met een vaste looptijd tot en met twee jaar (kortlopende termijndeposito's).

 • M3

  Het ruime monetaire aggregaat M3 bestaat uit M2 en verhandelbare instrumenten, d.w.z. repo-overeenkomsten, aandelen en participaties in geldmarktfondsen en schuldbewijzen met een looptijd tot en met twee jaar die door de monetaire financiële instellingen (MFI's) zijn uitgegeven.

 • Marginale beleningsfaciliteit

  Een permanente faciliteit van het Eurosysteem die door tegenpartijen kan worden benut voor het verkrijgen, van een nationale centrale bank, van krediet tegen een tevoren vastgestelde rentevoet.

 • Marginale rentevoet

  Rentevoet waarbij het totale toe te wijzen bedrag in het kader van een krediettoewijzing is bereikt en waaronder er geen toewijzing plaatsheeft.

 • Minimale inschrijvingsrente

  De laagste rentevoet waartegen de tegenpartijen mogen inschrijven op variabele-rentetenders voor de basis-herfinancieringstransacties. Dit is een van de belangrijkste ECB-rentetarieven die de monetaire-beleidskoers weerspiegelen.

 • Monetaire analyse

  Een van de pijlers van het ECB-kader voor een uitgebreide analyse van de risico's voor de prijsstabiliteit, dat ten grondslag ligt aan de monetaire-beleidsbeslissingen van de Raad van Bestuur. De monetaire analyse draagt bij tot de beoordeling van de middellange- tot lange-termijntendensen van de inflatie, gezien de nauwe relatie die bestaat tussen de geldhoeveelheid en de prijzen over langere tijdshorizons. Ze houdt rekening met de ontwikkelingen in een breed scala van monetaire indicatoren, met inbegrip van M3 en de componenten en tegenposten daarvan (met name krediet), en met verschillende maatstaven van overliquiditeit. Zie ook: economische analyse.