Upgrade en support Oracle e-Business Suite

De Nationale Bank lanceert een overheidsopdracht van diensten

Beschrijving

Dossier 2020-1605 – Upgrade en support Oracle e-Business Suite

Uitvoering van een project voor upgrade van Oracle e-Business Suite 12.1.3 naar 12.2.9 met migratie van Solaris naar on-premise Linux-omgeving. Gelijktijdig worden de nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden van EBS 12.2.9 afgetoetst met de gevraagde re-engineering van bedrijfsprocessen en wordt een change management voorzien om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Bovendien wordt een (on-site) support van Oracle e-Business Suite voorzien.

De volledige tekst van deze aankondiging werd gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen van 04/06/2020:
referte : N°2020-518913

De kandidaat wordt verzocht zijn kandidaatstelling (evenals het Uniform Europees Aanbestedingsformulier-UEA) in te dienen via het e-Tendering platform: (https://enot.publicprocurement.be)

Uiterste datum voor het indienen van kandidaatstellingen via e-Tendering

06/07/2020 – 17h00

Uitsluitingscriteria

De kandidaatstelling bevat de volgende documenten:

 • een verklaring dat de kandidaat niet onder de uitsluitingsgronden valt van artikelen 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten zoals verder uitgevoerd door de artikelen 61 tot en met 64 van het KB van 18 april 2017;
 • bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het handelsregister of het handelsregister van het land:
 • de jaarrekening (balans en resultatenrekening) en andere hierbij neer te leggen documenten betreffende de drie laatste afgesloten boekjaren, uitgezonderd voor de ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank van België.

Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken:

 • Criterium 1: solvabiliteit (> 20%)
 • Criterium 2: liquiditeit in ruime zin (> 1)
 • Criterium 3: eigen vermogen (positief)
 • Criterium 4: bedrijfskapitaal netto (positief)
 • Criterium 5: vervallen schulden t.o.v. belasting (onbestaande)
 • Criterium 6: vervallen schulden t.o.v. RSZ (onbestaande)
 • Criterium 7: overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves)

De firma's waarvan niet elk van de drie laatste jaarrekeningen aan minstens 4 van deze ratio's voldoet, zullen van ambtswege niet geselecteerd worden.

  Selectiecriteria

  • Referentielijst van gelijkaardige diensten (Upgrade en ondersteuning van Oracle e-Business Suite versie 12.2 bij de centrale banken van de eurozone, of Belgische instellingen/bedrijven die onderworpen zijn aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten) gedurende de laatste 3 jaar.
  • Verklaring op eer dat de indiener de opdracht kan uitoefenen in beide hoofdlandstalen.

  Minimumeisen

  • Ten minste 2 geldige referenties, waarvan één afkomstig moet zijn van een Belgische instelling/onderneming die onderworpen is aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
  • Bewijs van de gevraagde verklaring.

  Contact

  Nationale Bank van België
  Dienst Aankopen
  de Berlaimontlaan, 14
  1000 Brussel
  Tel.: +32 2 221 50 90
  E-mail: caa@nbb.be