Algemeen

Conjunctuurenquêtes

Sinds 1954 houdt de Nationale Bank bij een panel van ongeveer 3000 bedrijfsleiders een maandelijkse enquête naar hun appreciatie van de economische toestand. De resultaten worden rond de 21e van elke maand gepubliceerd en bevatten naast globale indicatoren tevens resultaten per bedrijfstak. Deelnemers aan de enquête ontvangen bovendien nog resultaten per product. Conjunctuurenquêtes leveren waardevolle informatie over het economisch verloop vóór de traditionele statistieken beschikbaar komen. Hun waarde wordt verhoogd door de internationale vergelijkbaarheid.

Op verzoek van de beroepsorganisaties van de Belgische ondernemingen, heeft de Nationale Bank in 1954 maandelijkse enquêtes naar het ondernemersvertrouwen opgezet. Deze enquêtes, die zijn ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren dertig en die in 1949 werden geïntroduceerd in Europa (in Duitsland), hebben tot doel de mening van de ondernemers omtrent het economische conjunctuurklimaat en omtrent de op de korte termijn te verwachten ontwikkelingen, nauwkeurig en snel in te zamelen. Zij vormen een uiterst waardevol instrument met het oog op de conjunctuuranalyse, omdat hun resultaten - die beschikbaar zijn voor de lopende maand - veel vroeger beschikbaar zijn dan de informatie van de kwantitatieve indicatoren.

De conjunctuurenquêtes die bij de ondernemers worden uitgevoerd, vormen het voorwerp van een harmonisatieprogramma van de Europese Commissie. Dankzij dit programma zijn de gehanteerde methoden en de verkregen resultaten in de diverse Europese landen geheel en al vergelijkbaar.

De maandelijkse resultaten van de conjunctuurenquêtes worden verspreid en becommentarieerd in een beknopt perscommuniqué, tussen de 21e en de 25e van elke maand. De precieze datum wordt aangekondigd in een kalender die kan worden geraadpleegd op de internetsite.

De industriële ondernemingen worden daarnaast ook één keer per kwartaal bevraagd omtrent de benuttingsgraad van het productievermogen, en één keer om de zes maanden omtrent de investeringen. De resultaten van de enquête naar de benuttingsgraad van het productievermogen worden opgenomen in het maandelijkse perscommuniqué, terwijl die van de enquête naar de investeringen het voorwerp uitmaken van een speciaal communiqué.

Consumentenenquête

De Nationale Bank voert maandelijks een enquête bij een wisselende steekproef van 1850 consumenten. De resultaten worden rond de 19de van elke maand gepubliceerd. De Europees geharmoniseerde enquête levert op een bondige manier indicaties betreffende het vertrouwen van de consument in het economisch verloop.

Bij het begin van de jaren zeventig werd de conjunctuur informatie voortvloeiend uit de enquêtes bij de ondernemers aangevuld met een meting van het consumentenvertrouwen. Deze werd verkregen aan de hand van enquêtes bij de huishoudens.

De consumentenenquête vormt het voorwerp van een harmonisatieprogramma van de Europese Commissie. Dankzij dit programma zijn de gehanteerde methoden en de verkregen resultaten in de diverse Europese landen vergelijkbaar.

De maandelijkse resultaten van de conjunctuurenquêtes bij de consumenten worden tussen de 17e en 20e van elke maand gepubliceerd en becommentarieerd in een perscommuniqué. De precieze datum wordt aangekondigd in een kalender op de internetsite.

Bank Lending Survey

Resultaten van een door de centrale banken van het Eurosysteem georganiseerde nationale kwartaalenquête onder de belangrijkste kredietinstellingen naar de ontwikkelingen in de kredietmarkt. De kredietinstellingen geven er, voor het recente verleden en de nabije toekomst, hun opinie over de aanbodvoorwaarden en over de kredietvraag. Zowel de resultaten voor België als die voor het geheel van het eurogebied zijn beschikbaar.

Bank Lending Survey (BLS)