Nationale/regionale rekeningen

De nationale rekeningen vormen een macro-economisch boekhoudsysteem dat het mogelijk maakt een zeer grote hoeveelheid statistische informatie in een coherent kader samen te brengen en er macro-economische aggregaten uit af te leiden waarmee een stand van zaken van de Belgische economie kan worden geschetst. Zo worden tal van statistische gegevens verzameld en geaggregeerd. Deze bronnen, die merendeels op individuele basis beschikbaar zijn, kunnen bestaan uit administratieve gegevens, zoals jaarrekeningen van ondernemingen, btw-aangiften en RSZ-gegevens, of uit enquêtegegevens, die bijvoorbeeld worden ontleend aan de structuurenquête bij de ondernemingen en aan het huishoudbudgetonderzoek.

De Europese methodologie, die in nauwe samenwerking met de lidstaten werd uitgestippeld, garandeert enerzijds dat de economische realiteit optimaal tot uiting komt in de macro-economische statistieken en, anderzijds, dat deze worden opgesteld op grond van een hoge kwaliteitsnorm. Aangezien de statistieken van de verschillende lidstaten berusten op gemeenschappelijke begrippen, zijn ze bovendien beter internationaal vergelijkbaar.

In België worden de nationale rekeningen, net als in alle landen van de EU, opgesteld volgens de definities van het ‘Europees systeem van nationale en regionale rekeningen – ESR 2010’.