Methodologische herziening van de nationale rekeningen in oktober 2019

Overeenkomstig de Europese aanbevelingen werden de nationale rekeningen in 2019 aan een methodologische herziening onderworpen. Deze herziening, die past in het kader van de gebruikelijke en normale procedures tot verbetering van de nationale rekeningen, vindt plaats in de meeste Europese landen. Ze werd in België uitgevoerd in oktober 2019, bij de publicatie van de gedetailleerde jaarrekeningen. De overige statistieken van de Belgische nationale rekeningen werden daarna aangepast, volgens het regelmatige publicatieschema.

Methodologische herzieningen zijn omvangrijker dan gewone herzieningen. Ze bieden de gelegenheid nieuwe bronnen of methodes te gebruiken voor de ramingen die aan de basis liggen van het opstellen van de nationale rekeningen. Algemeen beschouwd wordt op die manier de kwaliteit van de statistieken gehandhaafd en zelfs verhoogd. Daarnaast bieden ze de kans om de relevantie van de statistieken te vergroten omdat nieuwe economische verschijnselen in rekening worden gebracht. Zo kon dankzij deze herziening de e-commerce beter worden gemeten, een maatstaf voor de elektriciteitsproductie door de huishoudens worden opgenomen en een boekhoudkundig raamwerk voor de registratie van de groenestroomcertificaten worden opgesteld. Een andere doelstelling die met deze herziening werd beoogd was de coherentie verbeteren van de nationale rekeningen met de andere macro-economische statistieken, en met name die betreffende de betalingsbalans en de financiële rekeningen.  

De methodologische herzieningen kunnen een impact hebben op het bbp, maar ook op andere economische indicatoren die op basis van de rekeningen berekend worden. In de mate van het mogelijke en met het oog op het behouden van de homogeniteit in de tijd van de statistische reeksen, werden de herzieningen toegepast op alle variabelen vanaf referentiejaar 1995. Wanneer het niet mogelijk was om terug te gaan tot in 1995 door gebrek aan relevante informatie, dan zijn de herzieningen geïntroduceerd vanaf het jaar 2009.  

De publicatie van de nationale rekeningen in oktober 2019 ging vergezeld van een uitgebreide documentatie over de belangrijkste doorgevoerde wijzigingen
Er werd hierover ook een persbericht uitgegeven. De richtlijnen van het algemene herzieningsbeleid van de nationale rekeningen zijn tevens beschikbaar op onze website.