Methodologie

De nationale rekeningen worden opgesteld aan de hand van een aantal internationaal vastgelegde boekhoudregels en goede praktijken.

Inleiding

De nationale en regionale rekeningen worden opgesteld volgens de vereisten van het "Europees systeem van nationale en regionale rekeningen - ESR 2010". Een specifiek gedeelte is meer in het algemeen gewijd aan het ESR 2010.

Elke statistische publicatie bevat normaliter een overzicht van de methodologische veranderingen in de opeenvolgende edities.

Deze methodologische toelichtingen bij de opeenvolgende edities met de cijfergegevens worden in dit gedeelte gebundeld per statistisch domein. De meest recente toelichtingen houden verband met de invoering in 2014 van het ESR 2010. De oudste methodologische toelichtingen werden opgesteld volgens de regels opgelegd in het kader van de vorige versie van het ESR, het ESR 1995.

De lidstaten van de EU dienen voorts ook zogenoemde 'inventarissen van de bronnen en methoden' op te stellen. Deze veel gedetailleerdere documenten hebben betrekking op verschillende statistische producten. Zeer belangrijk in dat verband is de bni-inventaris, die de bronnen en methoden voor de raming van het bruto nationaal inkomen omvat. Aan de hand van dit document kan Eurostat nagaan op welke manier het bni werd geraamd. Deze raming dient onder meer als basis voor de vaststelling van de bijdragen van de lidstaten aan de begroting van de EU.

Voor de nationale rekeningen worden, tot slot, talrijke classificaties gebruikt. Een overzicht van de classificaties is eveneens beschikbaar aan het eind van dit gedeelte.

Inventarissen van bronnen en methoden

Methodologische toelichtingen

ESR 2010

ESR 1995

Classificaties

Classificaties dragen bij tot de internationale vergelijkbaarheid van statistieken omdat ze de afspraken bevatten voor een systematische en gestructureerde indeling van de fenomenen die de statistiek in kaart brengt. Bovendien wordt het mogelijk om diverse statistieken zinvol met elkaar in relatie te brengen.

Bij de opstelling van de nationale rekeningen, als omvattende statistiek, komen meerdere classificaties aan bod. De belangrijkste hiervan worden hierna gepresenteerd.