Methodologie

De nationale rekeningen worden opgesteld aan de hand van een aantal internationaal vastgelegde boekhoudregels en goede praktijken.

Inleiding

In september 2014 werd de nieuwe Europese standaard voor de opstelling van de nationale rekeningen van kracht, het "Europees Systeem van Rekeningen - ESR 2010". Het ESR 2010 is de opvolger van het ESR 1995 als referentiemethodologie. Hoewel het de grondslagen en algemene principes van het vorige stelsel overneemt, bevat het ESR 2010 een aantal wijzingen om beter te beantwoorden aan de nieuwe economische omgeving en aan de veranderingen die de economieën de afgelopen twintig jaar hebben ondergaan.

Een gedeelte is meer in het algemeen gewijd aan het ESR 2010.

Elke statistische publicatie bevat normaliter een overzicht van de methodologische veranderingen in de opeenvolgende edities.

Deze methodologische toelichtingen bij de opeenvolgende edities met de cijfergegevens worden in dit gedeelte gebundeld per statistisch domein. De meest recente toelichtingen houden verband met de invoering van het ESR 2010. De oudste methodologische toelichtingen werden opgesteld volgens de regels opgelegd in het kader van het ESR 1995.

De lidstaten van de EU dienen voorts ook zogenoemde 'inventarissen van de bronnen en methoden' op te stellen. Deze veel gedetailleerdere documenten hebben betrekking op verschillende statistische producten. Zeer belangrijk in dat verband is de bni-inventaris, die de bronnen en methoden voor de raming van het bruto nationaal inkomen omvat. Aan de hand van dit document kan Eurostat nagaan op welke manier het bni werd geraamd. Deze raming dient onder meer als basis voor de vaststelling van de bijdragen van de lidstaten aan de begroting van de EU.

Voor de nationale rekeningen worden, tot slot, talrijke classificaties gebruikt. Een overzicht van de classificaties is eveneens beschikbaar aan het eind van dit gedeelte.

Inventarissen van bronnen en methoden

Methodologische toelichtingen

ESR 2010

ESR 1995

Classificaties

Classificaties dragen bij tot de internationale vergelijkbaarheid van statistieken omdat ze de afspraken bevatten voor een systematische en gestructureerde indeling van de fenomenen die de statistiek in kaart brengt. Bovendien wordt het mogelijk om diverse statistieken zinvol met elkaar in relatie te brengen.

Bij de opstelling van de nationale rekeningen, als omvattende statistiek, komen meerdere classificaties aan bod. De belangrijkste hiervan worden hierna gepresenteerd.