ESR 2010

De nationale rekeningen geven een gestructureerd en gedetailleerd beeld van de economie van een land. Zo bieden ze een coherent kader dat kan worden gebruikt voor macro-economische analyses. Om dit beeld te vormen wordt geput uit een heel groot aantal informatiebronnen aan de hand van – soms complexe – methodes die nauwgezet worden toegepast.

Wat betreft de rekeningen worden boekhoudregels en goede praktijken gehanteerd die internationaal zijn vastgelegd.

In september 2014 werd de nieuwe Europese standaard voor de opstelling van de nationale rekeningen van kracht, het "Europees Systeem van Rekeningen - ESR 2010". Het ESR 2010 is de opvolger van het ESR 1995 als referentiemethodologie. Hoewel het de grondslagen en algemene principes van het vorige stelsel overneemt, bevat het ESR 2010 een aantal wijzingen om beter te beantwoorden aan de nieuwe economische omgeving en aan de veranderingen die de economieën de afgelopen twintig jaar hebben ondergaan. Het Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen (ESR) is de Europese versie van het Stelsel van nationale rekeningen 2008  (SNR2008) dat opgesteld is onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties, het IMF, de Wereldbank, de OESO en de Europese Commissie.

Eurostat heeft een handboek over de veranderingen tussen het ESR 1995 en het ESR 2010 gepubliceerd. Dit handboek geeft een beschrijving van de veranderingen, hun gevolgen voor de nationale rekeningen en de Europese rekeningen zoals opgesteld in de Europese Unie, en illustreert met cijfermatige voorbeelden.

Het ESR 2010 is opgenomen in Verordening (EU) Nr. 549/2013, die op 26 juni 2013 in het Publicatieblad verscheen. Deze verordening bevat ook een programma voor de indiening van de gegevens die elke lidstaat binnen de gestelde termijn aan Eurostat moet bezorgen.

De invoering van het ESR 2010 in september 2014 ging gepaard met intensieve voorbereidende werkzaamheden. In het licht daarvan, alsook ter bevordering van de communicatie met de gebruikers, nam de Nationale Bank tijdens de maanden die voorafgingen aan de inwerkingtreding van het ESR 2010 het initiatief voor een aantal evenementen en publicaties:

Naar aanleiding van de overschakeling op de nieuwe boekhoudkundige normen van het ESR 2010 voor de vervaardiging van de statistische producten, verschenen specifiekere methodologische toelichtingen in de verschillende publicaties. Deze toelichtingen zijn terug te vinden in het gedeelte Nationale en regionale rekeningen – Methodologie.

De jaarlijkse nationale rekeningen (publicatie "Gedetailleerde rekeningen en tabellen") die elk jaar in het najaar verschijnen, vormen een van de statistische referentieproducten op methodologisch vlak, aangezien andere producten (bijvoorbeeld de kwartaalrekeningen en de regionale rekeningen) volledig coherent met deze jaarlijkse nationale rekeningen moeten worden opgesteld.

De opeenvolgende edities van de gedetailleerde nationale rekeningen omvatten dus een overzicht van de methodologische veranderingen. De veranderingen naar aanleiding van de overschakeling op het ESR 2010 werden toegelicht in de edities 2014 en 2015 van de gedetailleerde rekeningen: