Methodologie

De statistieken van de buitenlandse handel worden opgesteld volgens het nationale en het communautaire concept, in overeenstemming met de Europese en nationale wettelijke bepalingen.

Wettelijk kader: Europese wetgeving

Lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht om statistieken van de buitenlandse handel op te maken. De Europese Unie heeft diverse verordeningen gepubliceerd waaraan lidstaten zich moeten houden. Deze verordeningen beschrijven eveneens de regels volgens dewelke deze statistieken moeten worden opgemaakt en verplichten de bedrijven in de diverse lidstaten om de nodige gegevens aan te leveren aan de bevoegde nationale administraties.

Basisverordening Intrastat

 • Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten en houdende intrekking van verordening (EEG) nr. 3330/91 van de Raad (PB L 102, 07.04.2004).

Gewijzigd bij:

 • Verordening (EG) nr. 222/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 tot wijziging van verordening (EG) nr. 638/2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten (PB L 87, 31.03.2009).
 • Verordening (EU) nr. 1093/2013 van de Commissie van 4 november 2013 tot wijziging van Verordening (EG) 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad en verordening (EG) nr. 1982/2004 van de Commissie wat de vereenvoudiging van het Intrastat-systeem en het verzamelen van Intrastat-gegevens betreft (PB L 294, 6.11.2003).
 • Verordening (EG) nr. 659/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 638/2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten in verband met het toekennen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen, de verstrekking van gegevens door de douane, de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen de lidstaten en de definitie van de statistische waarde (PB L 189, 27.06.2014).

Uitvoeringsverordening Intrastat

 • Verordening (EG) nr. 1982/2004 van de Commissie van 18 november 2004 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1901/2000 en (EEG) nr. 3590/92 (PB L 343, 19.11.2004).

Gewijzigd bij:

 • Verordening (EG) nr. 1915/2005 van de Commissie van 24 november 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1982/2004 wat de vereenvoudiging van de registratie van de hoeveelheid en de specifieke bepalingen voor bijzondere goederenbewegingen betreft (PB L 307, 25.11.2005).
 • Verordening (EU) nr. 91/2010 van de Commissie van 2 februari 2010 tot wijziging van de Verordening (EG) nr. 1982/2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten, wat de lijst van de goederen die buiten beschouwing blijven, de mededeling van inlichtingen door de belastingautoriteiten en de beoordeling van de kwaliteit betreft. (PB L 31, 03.02.2010).
 • Verordening (EU) nr. 96/2010 van de Commissie van 4 februari 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1982/2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten, wat de vereenvoudigingsdrempel, de handel naar bedrijfskenmerken, bijzondere goederen en bewegingen en de codes voor de aard van de transactie betreft. (PB L 34, 05.02.2010).
 • Verordening (EU) nr. 1093/2013 van de Commissie van 4 november 2013 tot wijziging van Verordening (EG) 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad en verordening (EG) nr. 1982/2004 van de Commissie wat de vereenvoudiging van het Intrastat-systeem en het verzamelen van Intrastat-gegevens betreft (PB L 294, 6.11.2013).

Basisverordening Extrastat

 • Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad (PB L 152, 16.06.2009).

Gewijzigd bij:

 • Verordening (EU) 2016/1724 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 471/2009 betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen wat het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen betreft. (PB L 226, 30.09.2016).
 • Verordening (EU) 2016/2119 van de Commissie van 2 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 113/2010 van de Commissie wat betreft de aanpassing van de lijst van douaneregelingen en de definitie van de gegevens. (PB L 329, 03.12.2016).

Uitvoeringsverordening Extrastat

 • Verordening (EU) nr. 92/2010 van de Commissie van 2 februari 2010 uitvoering van de Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de uitwisseling van gegevens tussen douaneautoriteiten en de nationale statistische diensten, de opstelling van statistieken en de kwaliteitscontrole betreft (PB L 31, 03.02.2010).
 • Verordening (EU) nr. 113/2010 van de commissie van 9 februari 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de dekking, de definitie van de gegevens, de opstelling van handelsstatistieken naar bedrijfskenmerken en factuurvaluta, en de specifieke goederen of bewegingen betreft. (PB L 37, 10.02.2010).

Gewijzigd bij:

 • Verordening (EU) 2016/2119 van de Commissie van 2 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 113/2010 van de Commissie wat betreft de aanpassing van de lijst van douaneregelingen en de definitie van de gegevens. (PB L 329, 03.12.2016).

Wettelijk kader: nationale wetgeving

Lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht om statistieken van de Buitenlandse handel op te maken. De Europese Unie heeft daartoe diverse verordeningen gepubliceerd waaraan lidstaten zich moeten houden. Aangezien deze verordeningen niet alles tot in het detail regelen zijn de lidstaten verplicht om bepaalde zaken via nationale wetgeving vast te leggen.

Algemene statistische wetgeving

Gewijzigd bij:

 • Wet van 1 augustus 1985 (B.S. 6.08.1985)
 • Wet van 21 december 1994 (B.S. 23.12.1994)
 • Wet van 2 januari 2001 (B.S. 3.01.2001 - 2e uitgave)
 • Wet van 2 augustus 2002 (B.S. 29.08.2002)
 • Wet van 22 maart 2006 (B.S. 21.04.2006 - 02.05.2006 errata)
 • Wet van 22 december 2008 (B.S. 29.12.2008)
 • Wet van 6 mei 2009 (B.S. 19.05.2009)
 • Wet van 18 december 2015 (B.S. 29.12.2015)
 • Wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in art. 78 van de Grondwet (B.S. 29.07.2000).
 • Koninklijk besluit van 10 september 2009 betreffende de termijn en de modaliteiten van betaling van de administratieve geldboeten in uitvoering van art. 21 octies van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek (B.S. 18.09.2009).

Specifieke wetgeving inzake Intrastat

 • Koninklijk besluit van 9 januari 2005 waarbij een maandelijkse statistiek van het goederenverkeer tussen België en de andere Lid-Staten van de Europese Unie wordt voorgeschreven (B.S. 26.01.2005).

Gewijzigd bij:

 • Koninklijk besluit van 11 januari 2006 (B.S. 30.01.2006).
 • Koninklijk besluit van 21 februari 2010 (B.S. 26.02.2010).
 • Koninklijk besluit van 10 oktober 2014 (B.S. 23.10.2014).
 • Koninklijk besluit van 8 februari 1995 waarbij bepaalde personeelsleden aangewezen worden om overtredingen op te sporen en vast te stellen die verband houden met de statistieken bedoeld in artikel 108, f, van de wet van 21 december houdende sociale en diverse bepalingen (B.S. 14.03.1995).

Gewijzigd bij:

 • Koninklijk besluit van 26 december 1998 (B.S. 10.02.1999).
 • Koninklijk besluit van 19 oktober 2009 (B.S. 04.11.2009).

Sancties

Indien de Intrastataangiften niet tijdig bij de Nationale Bank ingediend worden, kunnen er administratieve of gerechtelijke sancties opgelegd worden.  Deze worden beschreven in de artikels 19 tot en met 23 van de Wet van 04 juli 1962 betreffende de openbare statistiek.