Algemeen

De Raad van Bestuur van de ECB heeft op 28 november 2013 een verordening goedgekeurd (Verordening ECB/2013/43 of Verordening (EU) nr. 1409/2013), die het referentiekader invoerde voor de verzameling van de basisgegevens die nodig zijn om gedetailleerde statistieken over betalingen en betalingssystemen op te maken.

De met die gegevens opgemaakte statistieken worden noodzakelijk geacht om de taken te vervullen die worden voorgeschreven in de statuten van het ESCB en van de ECB. Deze statistieken zijn trouwens voorzien door de Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad met betrekking tot het verzamelen van statistieken door de ECB.

De nieuwe verordening heeft ten doel een betere dekking en een hogere kwaliteit en betrouwbaarheid van de desbetreffende statistieken te garanderen. De uitvoering ervan vervangt de huidige methode diewordt gevolgd voor de opmaak van de betalingsstatistieken van de ECB die o.a.in het 'Blue Book' opgenomen worden. De nieuwe verplichtingen zullen zorgen voor een grotere coherentie van de door de verschillende centrale banken van het ESCB verstrekte statistieken en zullen hierdoor de gegevens meer vergelijkbaar maken. Zodoende zullen de statistieken beter beantwoorden aan de behoeften van de gebruikers die na de financiële crisis van 2007-2008 werden vastgesteld.

De gegevens worden verzameld bij alle betalingsdienstaanbieders, met inbegrip van de uitgevers van elektronisch geld en de exploitanten van betalingssystemen. De gegevensverzameling vindt jaarlijks plaats en heeft betrekking op alle transacties van het jaar waarvoor gegevens worden meegedeeld. De gegevens moeten door de Bank aan de ECB worden verstrekt op de laatste werkdag van de maand mei van het jaar dat volgt op het referentiejaar voor de aangifte. Vanuit dat perspectief zal de Bank de datum vaststellen waarop de declaranten haar de basisgegevens moeten verschaffen. De Bank zal de declaranten ook inzage verlenen in de lijst van declaranten en de bijwerkingen ervan.

Aangezien de gegevensverzameling wordt geregeld bij een Verordening van de ECB, zijn de bepalingen hiervan rechtstreeks van toepassing op de betrokken economische subjecten en leggen ze hen de verplichting op de vereiste gegevens te verstrekken.

De Verordening van de ECB preciseert echter dat de aangifteregeling wordt uitgevoerd overeenkomstig de nationale kenmerken en laat de omschrijving van sommige van haar bepalingen over aan de nationale centrale banken. De Nationale Bank van België overweegt dan ook de nodige instructies aan te nemen om de gegevensverzameling in België op touw te zetten.

Een deel van de krachtens de Verordening (EU) nr. 1409/2013 te verzamelen informatie komt reeds voor in enquêtes die op grond van andere wettelijke bepalingen worden gehouden, meer bepaald deze van de wet van 25 april 2014 mbt het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en deze van de wet van 21 december 2009 mbt het statuut van de betalingsinstellingen en de uitgevers van elektronisch geld.De declaranten voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de voornoemde Verordening (EU) nr. 1409/2013 door die enquêtes te beantwoorden en, eventueel, de in de instructies van de Bank beschreven aanvullende informatie mbt betalingsstatistieken te verschaffen. Deze benadering laat toe de toename van de rapportagelast te beperken.

De eerste gegevensverzameling bij de declaranten zal betrekking hebben op de tweede helft van 2014.