Introductie en nieuws

De Nationale Bank van België stelt de statistieken op van de betalingsbalans en van de internationale investeringspositie. Ze is eveneens verantwoordelijk voor de statistieken in verband met de internationale dienstenhandel en de buitenlandse directe investeringen.

Betalingsbalans

De betalingsbalans van België is een statistisch overzicht waarin systematisch de economische en financiële transacties tussen de ingezetenen van België en de niet-ingezetenen gedurende een bepaalde periode worden samengevat.

De betalingsbalans is een uniek instrument voor de analyse en het voeren van het economisch en monetair beleid door het mogelijk te maken elke categorie operaties te kwantificeren volgens universeel aanvaarde methodologische regels.

Directe investeringen

Directe investeringen zijn investeringen door internationale entiteiten waardoor ingezeten entiteiten van een economie een duurzaam belang verwerven of hebben verworven in een ingezeten entiteit in een andere economie dan de belegger.

Internationale investeringspositie

De externe positie van België beoogt op een bepaalde datum alle vorderingen en verbintenissen van de ingezetenen ten opzichte van de niet-ingezetenen te schetsen. Ze wordt opgesteld aan de hand van periodieke voorraadenquêtes, die eventueel worden bijgewerkt door gecumuleerde stromen voor de meest recente data.