FAQ

Gaat dit ook mijn onderneming aan?

Ja zeker, wanneer u van de Nationale Bank een brief ontvangt die u ervan in kennis stelt dat u de transacties met het buitenland die u tijdens het volgend kalenderjaar verwezenlijkt, zal moeten aangeven.

Waarom werd mijn onderneming geselecteerd?

Ieder jaar deelt de Nationale Bank de ondernemingen in verschillende categorieën onder, met name in functie van hun activiteitenbranche en hun relatieve belangrijkheid. Alle ondernemingen uit de categorie der belangrijkste economische actoren met het buitenland zijn verplicht hun transacties aan te geven. De overige ondernemingen binnen eenzelfde categorie worden vervolgens willekeurig gekozen om te voldoen aan het wettelijk voorschrift dat bepaalt dat de statistische steekproefmethodes "impliceren dat alle personen begrepen in eenzelfde categorie een gelijke kans hebben" om de gevraagde informatie te moeten meedelen.

Welke transacties worden beoogd?

Alle transacties met het buitenland waarvan de economische aard werd opgenomen in de lijst van de enquêtes die uw onderneming aangaat.

Welke informatie moet ik meedelen?

Voor elke transactie met het buitenland die uw onderneming verricht, moeten volgende vier gegevens meegedeeld worden:

  • de economische aard van de transactie;
  • het bedrag van de transactie (met aanduiding van de munt waarin het bedrag uitgedrukt wordt);
  • de richting van de meegedeelde transactie: ontvangst of uitgave;
  • het land van verblijf van de niet-ingezeten tegenpartij die betrokken is bij de transactie.

Wat verstaat men onder "aard van de transactie"?

De aard van de transactie wordt aangeduid door een keuze uit de codelijst van de betrokken enquête. Aangezien de nomenclatuur van de betalingsbalanstransacties zeer gedetailleerd is, is het nodig zeer nauwkeurig de juiste code op te zoeken. De gezochte transactie is diegene die wordt verricht tussen uw onderneming en haar niet-ingezeten medecontractant.

Hoe gebeurt de aangifte?

Via deze link krijgt u toegang tot de internetapplicatie OneGate voor het importeren of opladen van gegevens in het elektronisch formulier.

Welk formaat moet het bestand hebben?

Voor sommige elektronische formulieren is het, naast het manueel invoeren van gegevens, ook mogelijk de gegevens via een CSV-bestand te importeren of om een XML-bestand te downloaden via de internetapplicatie.

Wat moet ik aangeven als mijn onderneming geen transacties heeft uitgevoerd tijdens een aangifteperiode?

In dat geval moet u toch "nihil" aangeven om te signaleren dat er geen transacties waren tijdens de betrokken periode.

Wanneer moet ik het formulier invullen?

Het formulier is op de Internetsite beschikbaar vanaf de eerste dag van een aangifteperiode. U kunt er dus uw transacties op registreren telkens ze zich voordoen of wachten tot het einde van de periode om alle transacties ineens te registreren.

Welke is de aangiftefrequentie?

Met het oog op een vermindering van de administratieve last verschilt de aangiftefrequentie naargelang de enquêtes en categorie van aangever. De brief die u ervan verwittigde dat u als aangever werd geselecteerd, vermeldt de aangiftefrequentie voor uw transacties. In geval van twijfel kan u contact opnemen met onze dienst op het adres vermeld op deze site.

Hoe wordt de vertrouwelijkheid van de informatie gewaarborgd?

Vooreerst is de wet zeer duidelijk op dit vlak: de individuele informatie die verzameld is mag aan de Nationale Bank niet worden gevraagd voor fiscale doeleinden.
Vervolgens geldt een strikt beroepsgeheim: elke openbaarmaking van individuele inlichtingen die werden verzameld in uitvoering van voornoemde wet door iedere persoon die, tengevolge van de functie die hij uitoefent of heeft uitgeoefend, zulke informatie in zijn bezit heeft, is aan strafrechterlijke sancties onderhevig.