KredietObservatorium

  • Vind hier de laatste maandelijkse cijfers met betrekking tot de kredietverstrekking aan niet-financiële bedrijven en de gewogen gemiddelde rente op nieuwe kredieten.
  • Lees hier onze driemaandelijkse review/analyse. Het integreert en vat alle kwantitatieve en kwalitatieve informatie samen die beschikbaar is om de ontwikkeling van de bancaire kredietverlening aan niet-financiële ondernemingen te volgen.

Doelstelling van het Observatorium

Toen de kredietverstrekking in 2001 vertraagde, besloot de minister van Financiën een werkgroep op te richten die de toegang van kmo's tot het bankkrediet en de beurzen moest onderzoeken. Eén van de voorstellen die in oktober 2001 door deze groep werden voorgelegd, betrof de oprichting van een Observatorium voor krediet aan vennootschappen, dat bij de Nationale Bank van België gevestigd zou zijn.

Ondertussen heeft dit Observatorium de vorm aangenomen van een internetsite. Via deze weg stelt de Bank geaggregeerde gegevens over de ontwikkeling van de bancaire kredietverlening aan niet-financiële vennootschappen en van de kosten ervan ter beschikking van het publiek.

Naar aanleiding van de onzekerheid over de toekomstige kredietontwikkelingen als gevolg van de financiële crisis van 2008, heeft de minister van Financiën de Bank in februari 2009 opgedragen een werkgroep op te richten die zich moet buigen over de situatie van de kredietverlening aan ondernemingen in België. De opdracht van die werkgroep bestaat erin na te gaan wat de impact is van de economische en financiële crisissen op de voorwaarden inzake kredietverstrekking aan de ondernemingen, en aanbevelingen te formuleren om de toegang van die ondernemingen tot de door hen benodigde financiering te verbeteren.

In het kader van deze werkgroep heeft de Bank de inhoud van de site van het Observatorium grondig aangepast om de terbeschikkingstelling van de kredietstatistieken te verbeteren. Iedere maand wordt een "flash" gepubliceerd met een beperkt aantal indicatoren. Zodoende wordt het publiek snel op de hoogte gebracht van de meest recente ontwikkelingen inzake kredieten aan ondernemingen. Om de drie maanden wordt een meer gedetailleerde analyse uitgebracht die met name gebaseerd is op de resultaten van de door de Bank bij de banken en de ondernemingen georganiseerde enquêtes inzake de kredietvoorwaarden.

Aard van de gegevens

De gegevens hebben voornamelijk betrekking op de uitstaande kredietbedragen aan ondernemingen, de door de kredietinstellingen toegepaste rentetarieven en de vraag- en aanbodontwikkelingen op de kredietmarkten.

Voor de gegevens over de uitstaande kredietbedragen worden twee bronnen gebruikt, met name het Schema A waarin de kredietinstellingen hun maandelijkse financiële posities meedelen, en het Register voor kredieten aan ondernemingen dat op een individuele basis de totale kredietverlening door ingezeten banken verzamelt (momenteel niet beschikbaar).

De gegevens over de debetrentetarieven komen uit een binnen het eurogebied geharmoniseerde enquête onder kredietinstellingen. De weergegeven rentetarieven weerspiegelen de marktomstandigheden, aangezien het de effectieve tarieven betreft die de kredietinstellingen tijdens de referentiemaand hebben toegepast op alle nieuwe kredietcontracten.

De informatie in verband met de vraag- en aanbodvoorwaarden op de kredietmarkten is vooreerst gebaseerd op een kwartaalenquête bij de kredietinstellingen, de Bank Lending Survey genaamd, die binnen het eurogebied geharmoniseerd is. Deze kwalitatieve enquête heeft betrekking op de opgetekende ("tijdens het afgelopen kwartaal") en de verwachte ("in de loop van het volgende kwartaal") ontwikkelingen op de kredietmarkten.

Daarnaast wordt er halfjaarlijks een voor het eurogebied geharmoniseerde kwalitatieve enquête bij de bedrijven uitgevoerd die peilt naar hun perceptie van het verloop van de kredietvoorwaarden (SAFE – survey on the access to finance of enterprises). Deze enquête geeft informatie over ontwikkelingen in de financiële situatie van ondernemingen. Ze documenteert tendensen inzake de behoefte aan externe financiering van bedrijven en de beschikbaarheid ervan. In België worden alleen kmo's ondervraagd, maar op het niveau van het eurogebied zijn de resultaten beschikbaar voor alle types ondernemingen.

Tot slot heeft de Bank de informatie betreffende de kredietvoorwaarden aangevuld door middel van een enquête bij de ondernemers, om zodoende ook een beeld te verkrijgen van de beoordeling aan de vraagzijde. Net zoals de Bank Lending Survey en SAFE betreft het een kwalitatieve enquête.

Contactgegevens

Gegevensanalyse (kwartaalcommentaar)

Marie-Denise Zachary

[email protected]

 

Methodologie Schema A

Riet Janssens

[email protected]

 

Register van kredieten aan ondernemingen

Pierrette Heuse

[email protected]