Raamovereenkomst strategische consultancy

De Nationale Bank lanceert een overheidsopdracht van diensten

Beschrijving

Dossier 2021-1694 – Raamovereenkomst strategische consultancy

Perceel 1: Strategie

Perceel 2: “Innovation & Data management”

Perceel 3: “Operational excellence”

Perceel 4: “Change management”

De volledige tekst van deze aankondiging werd gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen van 08/04/2021 referte : N°2021-513606.

De kandidaat wordt verzocht zijn kandidaatstelling (evenals het Uniform Europees Aanbestedingsformulier-UEA) in te dienen via het e-Tendering platform (https://enot.publicprocurement.be)

Uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen via e-Tendering

17/05/2021 – 10h30

Uitsluitingscriteria

De kandidaatstelling bevat de volgende documenten:

 • een verklaring dat de kandidaat niet onder de uitsluitingsgronden valt van artikelen 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten zoals verder uitgevoerd door de artikelen 61 tot en met 64 van het KB van 18 april 2017;
 • bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het handelsregister;
 • de jaarrekening (balans en resultatenrekening) en andere hierbij neer te leggen documenten betreffende de drie laatste afgesloten boekjaren, uitgezonderd voor de ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank van België.

Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken:

 • Criterium 1: solvabiliteit (> 20%)
 • Criterium 2: liquiditeit in ruime zin (> 1)
 • Criterium 3: eigen vermogen (positief)
 • Criterium 4: bedrijfskapitaal netto (positief)
 • Criterium 5: vervallen schulden t.o.v. belasting (onbestaande)
 • Criterium 6: vervallen schulden t.o.v. RSZ (onbestaande)
 • Criterium 7: overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves)

De firma's waarvan niet elk van de drie laatste jaarrekeningen aan minstens 4 van deze ratio's voldoet, zullen van ambtswege niet geselecteerd worden.

  Selectiecriteria en minimumeisen

  Contact

  Nationale Bank van België
  Dienst Aankopen
  de Berlaimontlaan, 14
  1000 Brussel
  E-mail: caa@nbb.be