Informatie voor de deelnemers

Voorstelling

De Nationale Bank van België organiseert voor de vierde keer een onderzoek naar de financierings- en uitgavenpatronen van de gezinnen.

Meer dan 10 000 gezinnen werden willekeurig geselecteerd. Sommige van hen zullen worden uitgenodigd om aan de enquête van 2020 deel te nemen.

Die enquête is de Belgische tak van een Europees project en maakt gebruik van een vragenlijst die deels overeenstemt met de vragenlijst die de meeste andere landen van het eurogebied hanteren. De vragen gaan over diverse thema’s in verband met de financiën van de gezinnen, bijvoorbeeld leen-, spaar- of consumptiepatronen.

De deelname van de gezinnen maakt fundamenteel deel uit van dat proces. Zonder hun samenwerking zou deze studie niet mogelijk zijn. De NBB dankt van harte alle gezinnen die deze enquête willen beantwoorden en aldus meer inzicht verschaffen in de Belgische economie en in de impact van het economisch beleid op de gezinnen.

COVID-19 update: Bij de contactopneming met, en het interviewen van de gezinnen zullen de veiligheidsvoorschriften voor iedereen in acht worden genomen.

Doelstellingen

Dit onderzoek naar de financierings- en uitgavenpatronen van de gezinnen is van algemeen belang en betreft de hele bevolking. Het is bedoeld om informatie te verzamelen over de diverse financiële situaties waar de gezinnen mee kunnen worden geconfronteerd.

Het financieel gedrag is immers sterk verschillend afhankelijk van leeftijd, inkomen, gezinssituatie, enz. De momenteel beschikbare statistieken geven echter slechts een zeer algemeen – op nationale gemiddelden gebaseerd - beeld van de financieringspatronen bij de gezinnen.

De resultaten van deze analyse worden geacht een volledig en genuanceerd overzicht te bieden van de financiële gezondheid van de gezinnen teneinde een duidelijker inzicht te verwerven in de talrijke factoren die het dagelijks leven van elke burger beïnvloeden. Die gegevens kunnen ook worden gebruikt voor vergelijkingen op Europees niveau.

COVID-19: dit jaar wordt de hele Belgische bevolking getroffen door de COVID-19-crisis (lockdown-beperkingen). Het is van cruciaal belang inzicht te verwerven in de mate waarin de gezinnen onder deze ongekende situatie te lijden hebben en in de wijze waarop ze hun gedrag hebben veranderd om met de crisis om te gaan. Door aan de enquête deel te nemen, helpen de gezinnen de experts en de onderzoekers de gemeenschap beter te informeren.   

Verloop van het interview

Ipsos, het bureau voor marktonderzoek dat door de NBB voor de enquête werd geselecteerd, stuurt een van zijn vertegenwoordigers naar u thuis om een voor u passende afspraak te maken.

Die persoon bewijst zijn/haar identiteit aan de hand van de documenten die zijn vermeld in de door u ontvangen folder. Hij/zij leest elke vraag hardop voor alvorens uw antwoorden op een draagbare computer te registreren.

U ontvangt een beloning voor uw medewerking.

COVID-19 update: Bij de contactopneming met, en het interviewen van de gezinnen zullen de veiligheidsvoorschriften voor iedereen in acht worden genomen.

Bescherming van de privacy

Deelname aan dit onderzoek gebeurt op volledig vrijwillige basis. Weigering om deel te nemen heeft geen enkel gevolg voor de leden van uw gezin.

De via de vragenlijst verzamelde gegevens zijn, behalve uw naam, leeftijd, geslacht en, eventueel, e-mailadres, overwegend van financiële aard. Uw naam en e-mailadres worden enkel gevraagd  in het kader van het onderzoek of, mits u akkoord gaat, toekomstige onderzoeken. De overige gevraagde gegevens worden uitsluitend anoniem verwerkt en kunnen dus niet in verband worden gebracht met uw persoon. De geanonimiseerde gegevens kunnen vervolgens aan de Europese Centrale Bank en aan wetenschappelijk onderzoekers worden doorgegeven.

De NBB verwerkt de persoonsgegevens en steunt daartoe op artikel 6.1, (e), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Statbel (het Belgisch Statistiekbureau) en Ipsos werden respectievelijk als derde vertrouwenspersoon en verwerker voor de NBB aangeduid. In het kader van het onderzoek is het Statbel toegestaan om van het rijksregister het adres te ontvangen van potentiële deelnemers aan de enquête, en om dat gegeven aan Ipsos mee te delen zodat de enquête kan worden gehouden. De niet-geanonimiseerde persoonsgegevens die in het kader van het onderzoek worden verwerkt, zijn enkel op basis van het ‘need-to-know’-principe toegankelijk voor sommige personeelsleden van Statbel, voor de enquêteurs en voor het NBB-personeel dat verantwoordelijk is voor de enquête. Die persoonsgegevens worden door Ipsos na één jaar verwijderd en door Statbel en de NBB na zeven jaar.

Voor zover aan de voorwaarden in de ter zake van toepassing zijnde wet- en regelgeving is voldaan, hebt u het recht om : (1) uw persoonsgegevens in te kijken en ze eventueel te corrigeren; (2) tegen die verwerking verzet aan te tekenen om redenen die verband houden met uw specifieke situatie; (3) te vragen uw persoonsgegevens te wissen of slechts gedeeltelijk te verwerken; (4) de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen; (5) een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u oordeelt dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de van kracht zijnde wet- en regelgeving.

De betrokkenen kunnen de in de punten (1) tot (4) vermelde rechten laten gelden door, samen met een kopie van hun identiteitskaart, een gedagtekend en ondertekend verzoek ter plaatse te overhandigen aan de ontvangstbalie van de NBB of per post te versturen naar de NBB, Functionaris voor gegevensbescherming, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Het verzoek kan ook via e-mail met elektronische handtekening worden verstuurd naar dataprotection@nbb.be.

Contactpunten

Voor meer informatie over deze enquête, graag contact opnemen met Ipsos, het bedrijf dat de interviews afneemt:

https://www.ipsos.com
tel: 0800/15602
sondage.banquenationale.2020@ipsos-online.com

Voor meer informatie over de wijze waarop de gegevens worden geanalyseerd en waarop deze enquête bijdraagt tot onze kennis van de Belgische economie, graag contact opnemen met de Nationale Bank van België:

Tél: 02 221 44 66

HFCS@nbb.be