Informatie voor de deelnemers

Voorstelling

De Nationale Bank van België (NBB) organiseert in 2023 voor de vijfde maal een enquête naar het financiële gedrag van de gezinnen.

Meer dan 10 000 gezinnen werden op willekeurige basis geselecteerd. Een aantal van deze gezinnen zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête.

Deze enquête is het Belgische gedeelte van een Europees project. Daarin wordt gebruikgemaakt van een vragenlijst die deels gemeenschappelijk is voor de meeste andere landen van het eurogebied. De vragen gaan over verschillende thema’s in verband met de financiële situatie van de gezinnen, zoals krediet, sparen en consumptie.

De deelname van de gezinnen is heel erg belangrijk, want zonder hun samenwerking zou dit onderzoek niet mogelijk zijn. De NBB dankt van harte alle gezinnen die meewerken aan deze enquête en zo bijdragen tot een betere kennis van de Belgische economie en van de impact van het economisch beleid op gezinnen.

HFCS Enquiry

Doel

Dit onderzoek over het financiële gedrag van de gezinnen is van algemeen belang en heeft betrekking op de hele bevolking. Het doel ervan is informatie te verzamelen over de verscheidenheid van de financiële situaties van de gezinnen.

Het financiële gedrag varieert immers aanzienlijk naargelang van de leeftijd, de inkomsten, de gezinssituatie enzovoort. De huidige beschikbare statistieken geven alleen een algemeen beeld van dat gedrag, op basis van nationale gemiddelden.

De resultaten van dit onderzoek zijn bedoeld om een volledig en genuanceerd overzicht te verstrekken van de financiële gezondheid van de gezinnen, om zo een beter inzicht te krijgen in de talrijke verschijnselen die het dagelijkse leven van elke burger beïnvloeden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden voor Europese vergelijkingen.

Hoe verloopt de enquête?

Een medewerker van Ipsos, het enquêtebureau dat door de NBB werd aangesteld, kan met u contact opnemen om een afspraak te maken op de datum en het uur die voor u passen.

Deze persoon zal beschikken over een officiële badge en een brief die de samenwerking met de NBB aantoont. De Ipsos-medewerker zal elke vraag hardop voorlezen en uw antwoorden op een tablet invoeren.

U zal een geschenk ontvangen voor uw medewerking.

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen om aan de enquête deel te nemen?

U hoeft niets te doen. Uw gezin werd op willekeurige basis geselecteerd en men zal u contacteren om een afspraak vast te leggen.

Waar en wanneer kan ik de enquêteur ontvangen?

U kunt uiteraard vrij de plaats, de datum en het uur van de afspraak kiezen.

Wat is het geschenk dat ik als dank ontvang?

Als dank voor uw deelname krijgt u een souvenir en een bedrag van € 10, dat u zelf krijgt of kunt schenken aan een liefdadigheidsinstelling die u kan kiezen uit een door de NBB voorgestelde lijst.

Hoelang duurt de enquête ongeveer?

Het interview duurt gemiddeld 75 minuten. Naargelang van uw situatie en de grootte van uw gezin kan het interview korter of langer duren.

Mag ik persoonlijke financiële documenten gebruiken om gemakkelijker op de vragenlijst te antwoorden?

Ja, uiteraard. Dat zal trouwens de taak van de enquêteur vergemakkelijken en de duur van het interview inkorten.

Moeten de leden van mijn gezin aanwezig zijn?

Dat hoeft niet, maar het is wel nuttig omdat bepaalde vragen bestemd zijn voor elk gezinslid van 16 jaar of ouder.

Kan ik me laten vertegenwoordigen door een persoon naar eigen keuze die geen deel uitmaakt van het gezin?

Ja, op voorwaarde dat deze persoon zeer goed op de hoogte is van de financiële situatie van uw gezin.

Hebben overheidsdiensten inzage in mijn antwoorden ?

Neen. Deze studie heeft een louter wetenschappelijk doel. De informatie over uw persoonlijke situatie wordt in geen geval openbaar gemaakt of aan derden meegedeeld. Enkel de op basis van geanonimiseerde gegevens bekomen resultaten worden vervolgens verspreid.

Zullen de belangrijkste conclusies van deze studie me worden meegedeeld?

Ja. De NBB brengt u op de hoogte van de resultaten van deze analyse- en onderzoekswerkzaamheden via de speciaal voor deze studie bestemde internetpagina.

De Nationale Bank van België (NBB)

Meer informatie over de NBB, haar taken en activiteiten kan u vinden op onze website.

Bescherming van de privacy

De deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Als u niet wenst deel te nemen, heeft dit geen gevolgen voor uw gezin.

De NBB treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens. De verwerking steunt op artikel 6.1, e) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Statbel, het Belgische statistiekbureau, treedt op als verwerker voor de NBB en heeft de toelating om volgende persoonsgegevens uit het rijksregister te raadplegen om potentiële deelnemers aan het onderzoek te kunnen selecteren en contacteren voor de NBB: naam, voornaam, rijksregisternummer en adres. Deze persoonsgegevens, met uitzondering van het rijksregisternummer, zijn toegankelijk voor bepaalde personeelsleden van de NBB die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek en voor Ipsos, het enquêtebureau dat als verwerker optreedt voor de NBB, om de geselecteerde gezinnen te contacteren. Deze persoonsgegevens worden voor geen enkel ander doeleinde gebruikt, tenzij om eventueel te controleren of de enquêteur de correcte deelnemers heeft gecontacteerd. De uit het rijksregister ontvangen persoonsgegevens worden na 1 jaar verwijderd door Ipsos en na 7 jaar door de NBB.

De persoonlijke gegevens die aan de hand van de vragenlijst worden verzameld, zijn overwegend van financiële aard en worden op anonieme wijze verwerkt zodat deze gegevens niet aan uw persoon gelinkt kunnen worden. Ook wanneer de gegevens worden doorgegeven aan de Europese Centrale Bank of, voor wetenschappelijke of statistische doeleinden, aan derden is het voor hen onmogelijk is om te achterhalen wie wat heeft geantwoord. Indien de gegevens zouden worden verstrekt aan een onderzoeker die gevestigd is in een niet-EU-land zal indien nodig worden voldaan aan de voorwaarden die de regelgeving daarvoor voorziet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De ingezamelde gegevens worden in geen geval verwerkt of doorgegeven voor commerciële doeleinden.

De wet- en regelgeving bepaalt de voorwaarden waaronder u:

(1) toegang kan krijgen tot deze gegevens en deze gegevens eventueel kan verbeteren;

(2) bezwaar kan maken tegen deze verwerking om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie;

(3) het wissen van deze gegevens of de beperking van de verwerking van deze gegevens kan bekomen;

(4) deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm kan verkrijgen, en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over kan dragen;

(5) klacht kan indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de toepasselijke wet- en regelgeving.

U kan de rechten vermeld onder de punten (1) t.e.m. (4) uitoefenen door een gedagtekend en ondertekend verzoek, samen met een kopie van de identiteitskaart, te overhandigen aan de ontvangstbalie van de NBB of per post te versturen naar:

Nationale Bank van België

Functionaris voor gegevensbescherming

de Berlaimontlaan 14

1000 Brussel.

Een verzoek kan ook via e-mail met elektronische handtekening worden verstuurd naar dataprotection@nbb.be

Contactpunten

Voor aanvullende informatie over deze enquête kunt u contact opnemen met Ipsos:

www.ipsos.com

tel.: 0800/12 692

e-mail: onderzoek.nationalebank.2023@ipsos-online.com

 

Voor aanvullende informatie over de manier waarop de gegevens worden geanalyseerd en over de bijdrage van deze enquête tot onze kennis van de Belgische economie, kunt u contact opnemen met de Nationale Bank van België:

Tel.: 02 221 44 66

e-mail: HFCS@nbb.be