Loonkosten

De loonkosten omvatten het geheel van uitgaven die de onderneming moet doen voor het werk van een loontrekkende. Ze omvatten:

  • directe kosten, die hoofdzakelijk bestaan uit de brutolonen vermeerderd met verschillende loonvoordelen (voordelen in natura, winstdeling en participaties);
  • indirecte kosten, met vooral de wettelijke en conventionele werkgeversbijdragen en diverse lasten (beroepsopleiding, transportkosten, maatschappelijke werken).