Wage Dynamics Network (WDN)

De Raad van Bestuur van het Eurosysteem heeft in februari 2006 een netwerk opgericht waarin onderzoekers uit de verschillende centrale banken de dynamiek van de lonen en de arbeidskosten in het eurogebied moesten bestuderen.

Dit netwerk moest in het bijzonder:

  • aan de hand van macro-economische gegevens de empirische kenmerken onderzoeken van de dynamiek van de lonen en de arbeidskosten binnen het eurogebied als geheel, in elk van de lidstaten en in de verschillende sectoren van de economie, alsook haar determinanten en haar wisselwerking met de inflatiedynamiek;
  • aan de hand van micro-economische gegevens het loongedrag en de eventuele desbetreffende rigiditeiten op nationaal of sectoraal vlak onderzoeken, alsook hun gevolgen voor de arbeidskosten en de prijsvorming;
  • nagaan of een enquête bij de ondernemingen over hun gedrag inzake loonkosten en prijszetting haalbaar en wenselijk is.

Gelet op de uitmuntende gegevens die destijds werden verzameld, heeft het Eurosysteem de deelnemers aan de eerste enquête uitgenodigd om in 2014 opnieuw mee te werken aan de enquête.

De gegevens over deze nieuwe enquête, alsook de analyse van de resultaten voor België en de resultaten per bedrijfstak zijn beschikbaar op de pagina van het Wage Dynamics Network (WDN 3).

In de verschillende landen lopen diverse specifiekere onderzoeksprojecten die de gegevens van de enquête aanwenden. Ze zullen aan bod komen in aparte publicaties.