Economische projecties voor België

De Nationale Bank van België publiceert tweemaal per jaar economische projecties voor België. De voornaamste resultaten daarvan worden hier weergegeven. In het Economisch Tijdschrift van juni 2019 worden die resultaten meer gedetailleerd toegelicht.

De vooruitzichten zijn opgesteld in het kader van gemeenschappelijke projecties van het Eurosysteem en gebaseerd op technische hypothesen en internationale prognoses die gezamenlijk zijn geformuleerd door de ECB en de centrale banken van het eurogebied. Daarbij wordt enkel rekening gehouden met de maatregelen die formeel zijn goedgekeurd - of die zeer waarschijnlijk zullen worden goedgekeurd - en waarvan de wijze van tenuitvoerlegging voldoende nauwkeurig bekend is op het ogenblik dat de projectie werd afgesloten. De projectieperiode loopt tot jaar t+3 (in casu tot 2021); voor verafgelegen jaren wordt de foutenmarge met betrekking tot de projecties breder, onder meer door de grotere onzekerheid over de hypothesen, vooral die in verband met de internationale omgeving.

De recentste projecties voor België, gepubliceerd op 7 juni 2019, werden afgesloten op 22 mei 2019. De overeenstemmende resultaten voor het eurogebied zijn gepubliceerd op de daartoe bestemde webpagina van de ECB.

De bedrijvigheid in België zou, tegen de achtergrond van een geleidelijk herstel van de wereldhandel, in een relatief constant tempo toenemen. De normalisering van de investeringsgroei en licht afnemende groeibijdrage van de netto-uitvoer zouden daarbij worden gecompenseerd door een aantrekkende gezinsconsumptie (als gevolg van de koopkrachtstijging). Al met al zou de jaargroei op of net onder 1,2% uitkomen in de hele projectieperiode. Met inbegrip van 2019 zouden over de projectieperiode ruim 120 000 extra banen worden gecreëerd (in gecumuleerde termen). De werkloosheidsgraad zou min of meer stabiel blijven op 5,7 %. De HICP inflatie zou in 2019 1,5 % bedragen, duidelijk lager dan in het vorige jaar, wat vooral te maken heeft met het verloop van de energieprijzen. Tot 2021 zou ze min of meer op het huidige niveau blijven. Het overheidstekort wordt voor 2019 op 1,3 % bbp geraamd en zou tegen het einde van de projectieperiode oplopen tot 2,1 % bbp.

 

Projecties voor België: samenvatting van de voornaamste resultaten
 

2017

2018

2019r

2020r

2021r

Bbp naar volume
(veranderingspercentages)

1,7

1,4

1,2

1,1

1,2

Binnenlandse werkgelegenheid
(gemiddelde jaar-op-jaar wijziging, in personen)

64 500

61 700

60 800

33 700

26 900

Werkloosheidsgraad
(in % van de beroepsbevolking)¹

7,1

6,0

5,7

5,7

<5,7

Inflatie
(HICP – veranderingspercentages)

2,2

2,3

1,5

1,6

1,5

Financieringssaldo van de overheid
(in % bbp)

-0,8

-0,7

-1,3

-1,7

-2,1

Overheidsschuld
(in % bbp)

103,4

102,0

101,4

101,3

101,2

 

 

 

 

 

 

Bron: NBB
1 15-64-jarigen, brutogegevens.

Afsluitingsdatum: 22 mei 2019. Volgende publicatie: december 2019.