Economische projecties voor België

Tweemaal per jaar publiceert de Nationale Bank van België economische projecties voor België. De voornaamste resultaten daarvan worden hier weergegeven. In het Economisch Tijdschrift van december 2021 worden die resultaten nader toegelicht.

Economische projecties voor België – Najaar 2021

De vooruitzichten worden opgesteld in het kader van gemeenschappelijke projecties van het Eurosysteem. Ze zijn ook gebaseerd op technische hypothesen en internationale prognoses die de ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied gezamenlijk formuleren. Daarbij wordt enkel rekening gehouden met de maatregelen die formeel zijn goedgekeurd - of heel waarschijnlijk zullen worden goedgekeurd - en waarvan op de afsluitingsdatum van de projectie voldoende nauwkeurig bekend is hoe ze zullen worden uitgevoerd. De projectieperiode loopt tot het jaar t+3 (in casu tot 2024). Voor latere jaren wordt de foutenmarge voor de projecties breder, onder meer door de grotere onzekerheid over de hypothesen, vooral die in verband met de internationale omgeving. Vanwege de onzekerheid over het verdere verloop van de COVID-19-crisis en over het herstel van de vraag, gaan deze vooruitzichten gepaard met aanzienlijke risico’s.

De recentste projecties voor België werden afgesloten op 1 december 2021 en gepubliceerd op 17 december 2021. De overeenstemmende resultaten voor het eurogebied zijn gepubliceerd op de daartoe bestemde webpagina van de ECB.

De economische bedrijvigheid in België vertraagt fors en zou op korte termijn amper groeien, door aanbodproblemen, stijgende (energie)prijzen en een verslechterende gezondheidssituatie. Naargelang de diverse tegenwinden matigen, zou de groei tijdelijk weer wat sterker aantrekken vanaf het voorjaar van 2022. Al met al zou de economische bedrijvigheid in 2022 met zowat 2,6 % toenemen op jaarbasis, na de stevige groei van ruim 6 % in 2021. Het groeiritme normaliseert verder de komende jaren, tot 2,4 % in 2023 en 1,6 % in 2024. De arbeidsmarkt blijft heel robuust: de jobcreatie vertraagt wel wat maar blijft positief. De werkloosheidsgraad daalt gestaag verder tot 5,7 % in 2024. De inflatie loopt op onder impuls van de stijgende energieprijzen en tweederonde-effecten maar bereikt een piek in 2022 (4,9 %) en valt daarna fors terug. Een langdurige loon-prijsspiraal wordt niet verwacht. Het overheidstekort wordt voor 2021 op 6,3 % bbp geraamd en blijft op het einde van de projectieperiode hoger dan 4 % bbp. De overheidsschuld bevindt zich op een stijgend traject.

 

Projecties voor België: samenvatting van de voornaamste resultaten

 

2020

2021r

2022r

2023r

2024r

Bbp naar volume
(veranderingspercentages)

-5,7

6,1

2,6

2,4

 1,6

Binnenlandse werkgelegenheid
(gemiddelde jaar-op-jaar wijziging, in personen)

-800

81 000

44 000

40 700

 38 700

Werkloosheidsgraad
(in % van de beroepsbevolking)¹

5,6

6,3

6,1

5,9

5,7

Inflatie
(HICP – veranderingspercentages)

0,4

3,2

4,9

1,2

 1,2

Financieringssaldo van de overheid
(in % bbp)

-9,1

-6,3

-4,2

-4,0

 -4,2

Overheidsschuld
(in % bbp)

112,8

108,9

107,4

108,9

111,9

Bron: NBB

1 15-64-jarigen, brutogegevens

Afsluitingsdatum: 1 december 2021. Volgende publicatie: juni 2022.