Economische projecties voor België

Tweemaal per jaar publiceert de Nationale Bank van België economische projecties voor België. De voornaamste resultaten daarvan worden hier weergegeven. In het Economisch Tijdschrift van juni 2022 worden die resultaten nader toegelicht.

Projections économique printemps 2022 / Economische projecties voorjaar 2022

De vooruitzichten worden opgesteld in het kader van gemeenschappelijke projecties van het Eurosysteem. Ze zijn ook gebaseerd op technische hypothesen en internationale prognoses die de ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied gezamenlijk formuleren. Daarbij wordt enkel rekening gehouden met de maatregelen die formeel zijn goedgekeurd - of heel waarschijnlijk zullen worden goedgekeurd - en waarvan op de afsluitingsdatum van de projectie voldoende nauwkeurig bekend is hoe ze zullen worden uitgevoerd. De projectieperiode loopt tot het jaar t+3 (in casu tot 2024). Voor latere jaren wordt de foutenmarge voor de projecties breder, onder meer door de grotere onzekerheid over de hypothesen, vooral die in verband met de internationale omgeving. Vanwege de onduidelijkheid over het verdere verloop van de oorlog, de economische sancties en de impact daarvan op de internationale energie- en grondstoffenmarkten,  is de onzekerheid rond deze vooruitzichten groter dan gebruikelijk.

De recentste projecties voor België werden afgesloten op 24 mei en gepubliceerd op 13 juni 2022. De overeenstemmende resultaten voor het eurogebied zijn gepubliceerd op de daartoe bestemde webpagina van de ECB.

De Belgische economie verliest tijdelijk vaart, door de hoge (energie)prijzen en nieuwe verstoringen in de mondiale aanvoerketens door de oorlog in Oekraïne en de strenge coronalockdowns in China. De energieschok is een duidelijke verarming voor de Belgische economie, maar die blijft weerbaar en de economische groei zou weer aantrekken vanaf eind dit jaar, naarmate de diverse tegenwinden matigen. Al met al zou de economische bedrijvigheid in 2022 met zowat 2,4 % toenemen op jaarbasis. Het groeiritme valt op jaarbasis tijdelijk terug in 2023, tot 1,5 %, en veert in 2024 terug op tot 2 %. De arbeidsmarkt blijft heel robuust: de jobcreatie vertraagt wel wat maar blijft positief. De werkloosheidsgraad blijft historisch laag op ongeveer 5,7%. De inflatie is opgelopen onder impuls van de stijgende energieprijzen en tweederonde-effecten maar zou in mei haar piek bereikt hebben en geleidelijk terugvallen naarmate de energieprijzen matigen en de aanvoerketens normaliseren. Ze zakt van gemiddeld 8,2% in 2022 naar 1,3% in 2024. Het overheidstekort wordt voor 2022 op 4,5 % bbp geraamd en verslechtert nog in de loop van de projectieperiode tot 5 % bbp in 2024. De overheidsschuld bevindt zich op een stijgend traject.

 

Projecties voor België: samenvatting van de voornaamste resultaten

 

2020

2021

2022r

2023r

2024r

Bbp naar volume
(veranderingspercentages)

-5,7

6,2

2,4

1,5

 2,0

Binnenlandse werkgelegenheid
(gemiddelde jaar-op-jaar wijziging, in personen)

-800

86 000

84 700

28 900

 36 700

Werkloosheidsgraad
(in % van de beroepsbevolking)¹

5,6

6,3

5,7

5,8

5,7

Inflatie
(HICP – veranderingspercentages)

0,4

3,2

8,2

2,6

 1,3

Financieringssaldo van de overheid
(in % bbp)

-9,0

-5,5

-4,5

-4,5

 -5,0

Overheidsschuld
(in % bbp)

112,8

108,2

105,3

107,9

110,9

Bron: NBB

1 15-64-jarigen, brutogegevens

Afsluitingsdatum: 24 mei 2022. Volgende publicatie: december 2022