Economische projecties voor België

De Nationale Bank van België publiceert tweemaal per jaar economische projecties voor België. De voornaamste resultaten worden hier weergegeven. In het Economisch tijdschrift van juni 2018 worden de resultaten meer gedetailleerd toegelicht.

De vooruitzichten zijn opgesteld in het kader van gemeenschappelijke projecties van het Eurosysteem en gebaseerd op technische hypothesen en internationale prognoses die gezamenlijk zijn geformuleerd door de ECB en de centrale banken van het eurogebied. Daarbij wordt enkel rekening gehouden met de maatregelen die formeel zijn goedgekeurd - of die zeer waarschijnlijk zullen worden goedgekeurd - en waarvan de wijze van tenuitvoerlegging voldoende nauwkeurig bekend is op het ogenblik dat de projectie werd afgesloten. De projectieperiode loopt tot jaar t+3 (in casu tot 2020); voor verafgelegen jaren wordt de foutenmarge met betrekking tot de projecties breder, onder meer door de grotere onzekerheid over de hypothesen, vooral die in verband met de internationale omgeving.

De meest recente projecties voor België, gepubliceerd op 15 juni 2018, werden afgesloten op 31 mei 2018. De overeenstemmende resultaten voor het eurogebied worden gepubliceerd in het Economisch Bulletin van de ECB.

De bedrijvigheid zou dit jaar met 1,5 % toenemen en tegen 2020 ietwat vertragen tot een groeitempo van 1,4 %. Met inbegrip van 2018 zouden over de projectieperiode ongeveer 97 000 extra banen worden gecreëerd (in gecumuleerde termen). De werkloosheidsgraad zou echter min of meer stabiel blijven op 6,7 %. De inflatie zou in 2018 2,1 % bedragen, wat in hoge mate verband houdt met het verloop van de energieprijzen; ze zou vervolgens teruglopen tot 1,6 %. Het overheidstekort wordt voor 2018 op 1,0 % bbp geraamd, maar tegen het einde van de projectieperiode zou het oplopen tot 1,8 % bbp.

Projecties voor België: samenvatting van de voornaamste resultaten

 

2017

2018r

2019r

2020r

Bbp naar volume (veranderingspercentages)

1,7

1,5

1,5

1,4

Binnenlandse werkgelegenheid (gemiddelde jaar-op-jaar wijziging, in personen)

65 300

41 400

29 900

25 500

Werkloosheidsgraad (in % van de beroepsbevolking)¹

7,1

6,7 

6,7

6,8

Inflatie (HICP – veranderingspercentages)

2,2 

2,1

1,9

1,6

Financieringssaldo van de overheid (in % bbp)

-1,0

-1,0

-1,8

-1,8

Overheidsschuld (in % bbp)

103,4

102,3

101,8

101,1

Lopend saldo (volgens de betalingsbalans – in % bbp)

-0,2 

-0,3 -0,7 -0,7

Bron: NBB

1   15-64-jarigen, brutogegevens.

Afsluitingsdatum: 31 mei 2018. Volgende publicatie: december 2018.