Economische projecties voor België

De Nationale Bank van België publiceert tweemaal per jaar economische projecties voor België. De voornaamste resultaten worden hier weergegeven. In het Economisch tijdschrift van december 2017 worden de resultaten meer gedetailleerd toegelicht.

De vooruitzichten zijn opgesteld in het kader van gemeenschappelijke projecties van het Eurosysteem en zijn gebaseerd op technische hypothesen en internationale prognoses die gezamenlijk zijn geformuleerd door de ECB en de centrale banken van het eurogebied. Daarbij wordt enkel rekening gehouden met de maatregelen die formeel zijn goedgekeurd - of die zeer waarschijnlijk zullen worden goedgekeurd - en waarvan de wijze van tenuitvoerlegging voldoende nauwkeurig bekend is op het ogenblik dat de projectie werd afgesloten. De projectieperiode loopt tot jaar t+3 (in casu tot 2020); de foutmarge met betrekking tot de projecties neemt toe voor verafgelegen jaren, onder meer door de grotere onzekerheid over de hypothesen, vooral die in verband met de internationale omgeving.

De recentste projecties voor België, gepubliceerd op 15 december 2017, werden afgesloten op 30 november 2017. De overeenstemmende resultaten voor het eurogebied worden gepubliceerd in het Economisch Bulletin van de ECB.

De bedrijvigheid zou dit jaar met 1,7 % toenemen en ook volgend jaar in hetzelfde tempo blijven groeien. In de twee daaropvolgende jaren wordt een geleidelijke afkoeling verwacht (1,6 % in 2019 en 1,4 % in 2020). Met inbegrip van 2017 zouden over de projectieperiode zowat 190 000 extra banen worden gecreëerd (in gecumuleerde termen), terwijl de werkloosheidsgraad zou dalen tot 6,9 %. De inflatie zou in 2017 een piek bereiken van 2,2%, wat nauw verbonden is met het verloop van de energieprijzen, en vervolgens vanaf 2018 teruglopen tot 1,6%. Het overheidstekort wordt geraamd op 1,2 % bbp in 2017 en zou tegen het einde van de projectieperiode oplopen tot 1,5% bbp.

Projecties voor België: samenvatting van de voornaamste resultaten

 

2016

2017r

2018r

2019r

2020r

Bbp naar volume (veranderingspercentages)

1,5

1,7

1,7

1,6

1,4

Binnenlandse werkgelegenheid (gemiddelde jaar-op-jaar wijziging, in personen)

57 700

69 400

54 000

37 600

29 800

Werkloosheidsgraad (in % van de beroepsbevolking)¹

7,9

7,3

7,0

6,9

6,9

Inflatie (HICP – veranderingspercentages)

1,8

2,2

1,6

1,6

1,6

Financieringssaldo van de overheid (in % bbp)

-2,5

-1,2

-1,3

-1,5

-1,5

Overheidsschuld (in % bbp)

105,7

103,3

102,1

101,2

100,5

Lopend saldo (volgens de betalingsbalans – in % bbp)

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

Bron: NBB

1   15-64-jarigen, brutogegevens.

Afsluitingsdatum: 30 november 2017. Volgende publicatie: juni 2018.