Economische projecties voor België

De Nationale Bank van België publiceert tweemaal per jaar economische projecties voor België. De voornaamste resultaten worden hier voorgesteld. In het Economisch tijdschrift worden de resultaten meer gedetailleerd toegelicht.

De vooruitzichten zijn opgesteld in het kader van gemeenschappelijke projecties van het Eurosysteem en zijn gebaseerd op technische hypothesen en internationale prognoses die gezamenlijk zijn geformuleerd door de ECB en de centrale banken van het eurogebied. Inzake overheidsfinanciën wordt enkel rekening gehouden met de maatregelen die formeel zijn goedgekeurd - of die zeer waarschijnlijk zullen worden goedgekeurd - en waarvan de wijze van tenuitvoerlegging voldoende nauwkeurig bekend is op het ogenblik dat de projectie werd afgesloten. De projectieperiode loopt tot jaar t+3 (in casu tot 2019); de foutmarge met betrekking tot de projecties neemt toe voor verafgelegen jaren omdat geen rekening wordt gehouden met de impact van nieuwe beslissingen inzake economisch beleid en door de grotere onzekerheid over de hypothesen, vooral die in verband met de internationale omgeving.

De recentste projecties voor België, gepubliceerd op 13 juni 2017, werden afgesloten op 23 mei 2017. De overeenstemmende resultaten voor het eurogebied worden gepubliceerd in het Economisch Bulletin van de ECB.

De groei zou in 2017 wat aantrekken tot 1,6 % en zou tijdens de twee volgende jaren ongeveer hetzelfde tempo houden (1,6 % in 2018 en 1,5 % in 2019). Zowat 115 000 extra banen worden gecreëerd tijdens de periode 2017-2019 (in gecumuleerde termen) terwijl de werkloosheidsgraad zou dalen tot 7,2 %. De inflatie geeft sinds twee jaar een opwaartse tendens te zien, die nauw verbonden is met het verloop van de energieprijzen: op jaarbasis zou de inflatie 2,2 % bedragen in 2017, 1,7 % in 2018 en 1,8 % in 2019. Het overheidstekort, dat geraamd wordt op 2,6 % bbp in 2016, zou teruglopen tot 2,0 % in 2017, onder meer dankzij de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen, maar nadien amper nog verbeteren.

Projecties voor België: samenvatting van de voornaamste resultaten

 

2016r

2017r

2018r

2019r

Bbp naar volume

(veranderingspercentages)

1,2

1,6

1,6

1,5

Binnenlandse werkgelegenheid

(gemiddelde jaar-op-jaar wijziging, in personen)

59.200

43.300

38.600

33.100

Werkloosheidsgraad

(in % van de beroepsbevolking)

7,9

7,5

7,3

7,2

Inflatie

(HICP – veranderingspercentages)

1,8

2,2

1,7

1,8

Financieringssaldo van de overheid

(in % bbp)

-2,6

-2,0

-2,1

-2,1

Overheidsschuld

(in % bbp)

106,0

105,0

104,4

103,9

Lopend saldo

(volgens de betalingsbalans – in % bbp)

-0,4

-0,3

-0,1

-0,1

Bron: NBB
Afsluitingsdatum: 23 mei 2017. Volgende publicatie: december 2017.