Economische projecties voor België

Tweemaal per jaar publiceert de Nationale Bank van België economische projecties voor België. De voornaamste resultaten daarvan worden hier weergegeven. In het Economisch Tijdschrift van juni 2020 worden die resultaten meer gedetailleerd toegelicht.

De vooruitzichten zijn opgesteld in het kader van gemeenschappelijke projecties van het Eurosysteem en gebaseerd op technische hypothesen en internationale prognoses die gezamenlijk zijn geformuleerd door de ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied. Daarbij wordt enkel rekening gehouden met de maatregelen die formeel zijn goedgekeurd - of die zeer waarschijnlijk zullen worden goedgekeurd - en waarvan de wijze van tenuitvoerlegging voldoende nauwkeurig bekend is op het ogenblik dat de projectie werd afgesloten. De projectieperiode loopt tot jaar t+3 (in casu tot 2022); voor verafgelegen jaren wordt de foutenmarge met betrekking tot de projecties breder, onder meer door de grotere onzekerheid over de hypothesen, vooral die in verband met de internationale omgeving. Vanwege de onzekerheid over het verdere verloop van de Covid-19 gezondheidscrisis en over de heropleving van de vraag, gaan deze vooruitzichten gepaard met aanzienlijke neerwaartse risico’s, die groter zijn dan gebruikelijk.

De recentste projecties voor België, gepubliceerd op 8 juni 2020, werden afgesloten op 25 mei 2020. De overeenstemmende resultaten voor het eurogebied zijn gepubliceerd op de daartoe bestemde webpagina van de ECB.

De economische bedrijvigheid in België krimpt dit jaar met 9 %, als gevolg van de beperkende maatregelen die werden opgelegd om de verspreiding van de Covid-19 pandemie tegen te gaan. Naarmate de inperkingsmaatregelen worden teruggeschroefd zou de economie geleidelijk weer aansterken, en de groei zou uitkomen op 6,4 % in 2021 en op 2,3 % in 2022. Het herstel van de economie zou daarbij voornamelijk worden geschraagd door de gezinsconsumptie, omwille van een fenomeen van inhaalvraag maar ook dankzij de oplopende koopkracht. Het herstel van de bedrijfsinvesteringen vraagt daarentegen wat meer tijd en de netto-uitvoer blijft gedurende de hele projectieperiode op de groei wegen. Op de arbeidsmarkt gaan vooral op korte termijn heel wat banen verloren, al veert de werkgelegenheidscreatie vanaf het voorjaar van 2021 weer op. De werkloosheidsgraad, vorig jaar nog historisch laag, zou oplopen tot meer dan 8 % volgend jaar. De inflatie zou in 2020 amper 0,3 % bedragen, wat vooral te maken heeft met de daling van de energieprijzen. Tegen 2022 zou ze toenemen tot 1,8 %. Het overheidstekort wordt voor 2020 op 10,6 % bbp geraamd en zou daarna wel verkleinen maar blijven hangen op ongeveer 6 % bbp.

Projecties voor België: samenvatting van de voornaamste resultaten

 

2018

2019

2020r

2021r

2022r

Bbp naar volume
(veranderingspercentages)

1,5

1,4

-9,0

6,4

2,3

Binnenlandse werkgelegenheid
(gemiddelde jaar-op-jaar wijziging, in personen)

65 700

76 800

-66 700

-22 700

60 600

Werkloosheidsgraad
(in % van de beroepsbevolking)¹

6,0

5,4

7,3

8,3

7,6

Inflatie
(HICP – veranderingspercentages)

2,3

1,2

0,3

1,4

1,8

Financieringssaldo van de overheid
(in % bbp)

-0,8

-1,9

-10,6

-6,0

-5,9

Overheidsschuld
(in % bbp)

99,9

98,7

118,1

116,5

119,0

Bron: NBB
1 15-64-jarigen, brutogegevens.

Afsluitingsdatum: 25 mei 2020. Volgende publicatie: december 2020.