Economische projecties voor België

Tweemaal per jaar publiceert de Nationale Bank van België economische projecties voor België. De voornaamste resultaten daarvan worden hier weergegeven. In het Economisch Tijdschrift van december 2019 worden die resultaten meer gedetailleerd toegelicht.

De vooruitzichten zijn opgesteld in het kader van gemeenschappelijke projecties van het Eurosysteem en gebaseerd op technische hypothesen en internationale prognoses die gezamenlijk zijn geformuleerd door de ECB en de centrale banken van het eurogebied. Daarbij wordt enkel rekening gehouden met de maatregelen die formeel zijn goedgekeurd - of die zeer waarschijnlijk zullen worden goedgekeurd - en waarvan de wijze van tenuitvoerlegging voldoende nauwkeurig bekend is op het ogenblik dat de projectie werd afgesloten. De projectieperiode loopt tot jaar t+3 (in casu tot 2022); voor verafgelegen jaren wordt de foutenmarge met betrekking tot de projecties breder, onder meer door de grotere onzekerheid over de hypothesen, vooral die in verband met de internationale omgeving.

De recentste projecties voor België, gepubliceerd op 16 december 2019, werden afgesloten op 27 november 2019. De overeenstemmende resultaten voor het eurogebied zijn gepubliceerd op de daartoe bestemde webpagina van de ECB.

De groei van de bedrijvigheid in België is totnogtoe verrassend robuust gebleven in vergelijking met die in het eurogebied, maar onder invloed van een geleidelijk matigende binnenlandse vraag zou hij gestaag afkoelen, ondanks een geleidelijk herstel van de wereldhandel vanaf 2020. De investeringsgroei van de ondernemingen koelt met name af, terwijl de groeibijdrage van de netto-uitvoer negatief blijft. De stijgende koopkracht leidt in de eerste helft van de projectieperiode tot een snellere toename van de gezinsconsumptie, maar die koelt naar het einde toe weer wat af. Al met al zou de jaar-op-jaar groei van de bedrijvigheid in 2019 op 1,3 % uitkomen en daarna stapsgewijs terugschakelen naar 1 % in 2022. Met inbegrip van 2019 zouden over de projectieperiode (in gecumuleerde termen) ruim 170 000 extra banen worden gecreëerd. De werkloosheidsgraad zou vanaf 2020 dalen tot 5,4 % en daarna min of meer stabiel blijven. De inflatie zou in 2019 1,3 % bedragen, duidelijk minder dan in het voorgaande jaar, wat vooral te maken heeft met de daling van de energieprijzen. Tegen 2022 zou ze toenemen tot 1,7 %. Het overheidstekort wordt voor 2019 op 1,6 % bbp geraamd en zou tegen het einde van de projectieperiode oplopen tot 2,8 % bbp.

 

Projecties voor België: samenvatting van de voornaamste resultaten

 

2018

2019r

2020r

2021r

2022r

Bbp naar volume
(veranderingspercentages)

1,5

1,3

1,2

1,1

 1,0

Binnenlandse werkgelegenheid
(gemiddelde jaar-op-jaar wijziging, in personen)

65 700

67 200

47 00

30 400

24 800

Werkloosheidsgraad
(in % van de beroepsbevolking)¹

6,0

5,5

5,4

5,4

5,4

Inflatie
(HICP – veranderingspercentages)

2,3

1,3

1,3

1,5

1,7

Financieringssaldo van de overheid
(in % bbp)

-0,7

-1,6

-2,1

-2,6

-2,8

Overheidsschuld
(in % bbp)

100,0

99,1

99,2

99,8

100,5

Bron: NBB
1 15-64-jarigen, brutogegevens.

Afsluitingsdatum: 27 november 2019. Volgende publicatie: juni 2020.