Europese Unie

De Nationale Bank neemt actief deel aan de werkzaamheden van een reeks comités en werkgroepen die ressorteren onder de instellingen van de Europese Unie, zoals het Economisch en financieel comité en het Comité voor economische politiek . Ze werkt eveneens mee aan het opstellen van de Europese bankwetgeving en, meer in het algemeen, aan de voorbereiding en de onderhandelingen met betrekking tot de Europese richtlijnen inzake financiële aangelegenheden.

Economisch en financieel comité

Het Economisch en financieel comité organiseert de dialoog tussen de lidstaten, de Commissie en de Europese Centrale Bank. Het volgt de economische en financiële toestand van de lidstaten en de Unie en brengt daarover geregeld verslag uit aan de Raad en de Commissie (financiële relaties met derde landen en internationale instellingen, ...). Het werkt mee aan de voorbereiding van de activiteiten van de Raad (multilateraal toezicht, globale richtsnoeren voor het economische beleid, buitensporige overheidstekorten, ...) en verleent adviezen met betrekking tot het wisselkoersmechanisme ERM2.

Comité 133 Diensten

Het Comité 133 Diensten staat de Europese Commissie bij in de onderhandelingen over de vrijmaking van de handel in diensten. Dat kunnen bilaterale (associatie-akkoorden of vrijhandelsakkoorden) of multilaterale onderhandelingen (WHO) zijn. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten (Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel). Ze kunnen worden bijgestaan door technische experts van de centrale banken, wanneer de besprekingen betrekking hebben op financiële diensten.