Duurzaam en verantwoord investeren van de niet-monetairbeleidsportefeuilles van de Bank

We integreren de principes van duurzaam en verantwoord investeren in het beheer van onze eigen portefeuilles

De principes van duurzaam en verantwoord investeren bepalen in toenemende mate de activiteiten van de Bank. Met name voor haar niet-monetairbeleidsportefeuilles erkent de Bank duurzaamheid als een vierde doelstelling van haar strategische beleid voor portefeuillesamenstelling, naast liquiditeit, veiligheid en rendement. De Bank bouwt voort op de huidige inspanningen om vooruitgang te blijven boeken in de transitie naar een duurzame en inclusieve klimaatneutrale economie.

De eigen portefeuilles van de Bank zijn diegene die niet voor monetair beleid worden aangehouden. Al ruim tien jaar worden de principes van duurzaam en verantwoord investeren geleidelijk geïntegreerd in het beheer van die portefeuilles.

Integratie van ESG-criteria

Sinds 2004 belegt de Bank een deel van haar eigen reserves in bedrijfsobligaties als onderdeel van een diversificatiestrategie. Bedrijfsobligaties bieden meer mogelijkheden om de criteria voor duurzaam en verantwoord investeren toe te passen dan overheidsobligaties, die traditioneel een zeer groot deel van de balans van de meeste centrale banken uitmaken. Als gevolg daarvan sluit de Bank sindsdien emittenten van obligaties uit die geen aandacht hebben voor de niet-financiële impact van hun activiteiten. Daarnaast begon de Bank enkele jaren later haar investeringen in bedrijfsobligaties te beperken tot bedrijven die in hun sector voldoende hoog scoren op de ecologische, sociale en governancegerelateerde criteria (ESG). Als deel van die aanpak besloot de Bank in 2019 het aandeel bedrijfsobligaties op te trekken om deze portefeuille te verduurzamen.

Om verder te diversifiëren en de ESG-criteria te integreren begon de Bank in 2019 in aandelen te beleggen. De Bank vertrouwde het passieve beheer van haar aandelenportefeuille toe aan een externe fondsbeheerder. Een derde partij heeft de benchmark voor de Bank samengesteld. Daarin is bepaald dat bedrijven aan specifieke ESG-standaarden voldoen.

Financiering van de transitie

Door in thematische activa te beleggen, waaronder groene, sociale en duurzame obligaties, helpt de Bank de transitie naar een duurzame en inclusieve klimaatneutrale economie te financieren. Die obligaties worden uitgegeven door bedrijven, overheden en supranationale instellingen om projecten met een ecologische of sociale meerwaarde te financieren. De Bank waakt er daartoe over dat ze investeert in schuldbewijzen die in overeenstemming zijn met internationale standaarden, wat wordt gecontroleerd door een tweede partij. De aankoop van deze types van effecten ondersteunt ook de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN (Sustainable Development Goals), waarbij een bijdrage aan deze doelstellingen vaak expliciet is vastgelegd in het bijbehorende obligatiekader.

In 2021 legde de Bank een specifieke portefeuille uitsluitend voor thematische obligaties aan. In 2022 bereikte de nominale investeringswaarde van deze portefeuille het doel van USD 1 miljard. Aangezien de markt voor thematische obligaties pas tien jaar geleden tot ontwikkeling kwam, is hij vrij klein. Hij is evenwel aanzienlijk gegroeid en de Bank verwacht dat groene en sociale obligaties samen met hun relatieve aandeel in haar totale portefeuille die groeitendens zullen voortzetten.

Met onze pragmatische en progressieve aanpak voor een duurzaam investeringsbeleid willen we de valkuil van een status quo helpen vermijden. Een status quo zou immers onaanvaardbaar zijn gezien de mondiale uitdagingen waar onze samenleving voor staat en de risico’s die daarmee gepaard gaan voor onze investeringen. Tot nu toe hebben we een geleidelijke vooruitgang geboekt en we plannen dit in de toekomst te blijven doen.
Jan De Wit —
Dienstchef van het departement Financiële markten —

Onze aanpak intensiveren en bekendmaken

Begin 2023 zette de Bank twee grote stappen voorwaarts met de publicatie van een handvest voor duurzaam en verantwoord investeren en de eerste klimaatgerelateerde rapportage voor niet-monetairbeleidsportefeuilles.

Het Handvest is een informatiebron en leidraad voor het beheer van de eigen financiële reserves van de Bank. Het bouwt voort op de bestaande benadering van duurzaamheid van de Bank, aangevuld met beste praktijken en inzichten en ervaringen uit internationale fora en instellingen, zoals andere centrale banken en het Network for Greening the Financial System.

Tegelijkertijd publiceerde de Bank haar eerste jaarlijkse openbaarmakingen van klimaatgerelateerde risico’s om het grote publiek te informeren over de impact van dergelijke risico’s op haar eigen portefeuillebeheer. De methodologie voor de openbaarmaking is gebaseerd op de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures, een orgaan dat werd opgericht door de Raad voor Financiële Stabiliteit (Financial Stability Board - FSB).

Onze kennis over duurzaam en verantwoord investeren verbreden en delen

De Bank is lid van een reeks netwerken en werkgroepen voor duurzaam en verantwoord investeren waarbinnen ze haar kennis kan uitbreiden en delen. Zo is ze actief in het Network for Greening the Financial System, een vrijwillige coalitie van meer dan 120 centrale banken en prudentieeltoezichthouders die klimaat- en milieurisico’s voor de financiële stabiliteit wil beheersen en de verduurzaming van het financiële stelsel wil versnellen.

Meer dan alleen eigen portefeuillebeheer

In 2022 werd de Bank geselecteerd als de centrale effectenbewaarinstelling voor het NextGenerationEU-programma waarvan wordt verwacht dat het tegen 2026 een totale waarde van € 800 miljard zal bereiken. Het NextGenerationEU-programma heeft als doel het economische herstel na de pandemie te ondersteunen en dit herstel vorm te geven zodat de bredere EU-doelstellingen, waaronder de transitie naar een koolstofarme economie, worden bereikt. Lees meer over NextGenerationEU.

Daarnaast zal de Bank in haar effectenafwikkelingssysteem nog steeds geen kosten aanrekenen voor de uitgifte van groene, sociale en duurzame obligaties ter financiering van investeringen die bevorderlijk zijn voor het milieu en de samenleving. Deze vrijstelling van uitgiftekosten komt ook ten goede aan NextGenerationEU, aangezien 30 % van de financiering van het programma (ongeveer € 250 miljard) door de Europese Commissie zal worden verstrekt via de uitgifte van groene obligaties, waardoor de Commissie 's werelds grootste emittent van groene obligaties wordt.

Blik op de toekomst

Door voort te bouwen op wat al bestaat, wil de Bank haar integratie van principes voor duurzaam en verantwoord investeren de komende jaren intensiveren. De algemene koers is bekend, de specifieke acties zullen worden gefinetuned en geüpdatet waar nodig.