Verbintenis terbeschikkingstelling middelen

De kandidaat/inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten met het oog op het voldoen aan de selectiecriteria inzake economische en financiële draagkracht of deze inzake technische en beroepsbekwaamheid.

In geval van beroep op economische en financiële draagkracht of deze inzake technische en beroepsbekwaamheid, zijn de volgende regels van toepassing[1]:

  • De kandidaat/inschrijver voegt de nodige documenten toe aan zijn aanvraag tot deelneming/offerte, waaruit de verbintenis van deze andere entiteit(en) blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de kandidaat/inschrijver. Voor de opmaak van deze verbintenis kan gebruik worden gemaakt van het model “Verbintenis terbeschikkingstelling middelen”, dat hierna is toegevoegd.
  • Op voormelde andere entiteiten mogen geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn zoals bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet inzake overheidsopdrachten, onverminderd de mogelijkheid om corrigerende maatregelen te laten gelden.
  • Indien de kandidaat/inscrijver zich beroept op de draagkracht van een andere entiteit in het kader van studie- en beroepskwalificaties of relevante beroepservaring, is hij verplicht om voor de uitvoering van de opdracht daadwerkelijk beroep te doen op deze entiteiten.
  • Indien de kandidaat/inschrijver zich beroept op de draagkracht van een andere entiteit om te voldoen aan de economische en financiële criteria, zijn de kandidaat/inschrijver en de entiteit waarop deze zich beroept, hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht. De entiteit in kwestie dient deze hoofdelijke aansprakelijkheid schriftelijk te aanvaarden in bovenvermelde verbintenis.

Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of van andere entiteiten.

[1] Zie ook document “Uniform Europees Aanbestedingsdocument”.