Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) van de kandidaat/inschrijver

Elke kandidaat/inschrijver moet een UEA indienen en kan hiervoor het UEA gebruiken dat door de Bank is geformatteerd en op het elektronisch platform ter beschikking staat.

De kandidaten/inschrijvers vullen zeker de volgende velden van het UEA in:

 • Deel I van het UEA (Informatie betreffende de plaatsingsprocedure van de opdracht en de Bank) is op voorhand ingevuld door de Bank.

 • Deel II van het UEA (Informatie betreffende de ondernemer) moet volledig worden ingevuld door de kandidaten/inschrijvers.

  We vestigen de aandacht van de kandidaten/inschrijvers op de volgende vragen:

  • Onder punt A, "Informatie betreffende de ondernemer", moeten de kandidaten/inschrijvers meer bepaald een antwoord geven op de vraag: "Neemt de ondernemer samen met anderen deel aan de plaatsingsprocedure van de opdracht?"

   Als dat zo is, wordt de aandacht van de kandidaat/inschrijver gevestigd op het feit dat de andere betrokken partijen ook een afzonderlijk UEA-formulier moeten invullen.

   De kandidaat/inschrijver beantwoordt de verschillende vragen in verband met de rol van de ondernemer in deze combinatie.

  • Onder punt C, "Informatie in verband met het beroep op de draagkracht van andere entiteiten" beantwoorden de kandidaten/inschrijvers de vraag: "Doet de kandidaat/inschrijver een beroep op de draagkracht van andere entiteiten om te voldoen aan de selectiecriteria van deel IV [van het UEA] en aan de (eventuele) criteria en regels vermeld in deel V [van het UEA]?"

   De kandidaten/inschrijvers beantwoorden deze vraag met ja of nee en zorgen dat ze voor elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier indienen met vermelding van de in afdelingen A en B van deel II en in deel III van het UEA gevraagde informatie, naar behoren ingevuld en ondertekend door de betrokken entiteiten.

   In de mate dat dit relevant is voor de specifieke capaciteit(en) waarop de ondernemer een beroep doet, moet voor elk van de betrokken entiteiten de informatie gevraagd in de delen IV (selectiecriteria) en V (beperking van het aantal gekwalificeerde gegadigden) worden verstrekt.

 • Deel III van het UEA (Uitsluitingsgronden) moet volledig worden ingevuld door de kandidaat/inschrijver.

 • Deel IV van het UEA (Selectiecriteria) moet worden ingevuld volgens de opmaak van de Bank in dit UEA en in overeenstemming met de selectiecriteria.

  • De kandidaten/inschrijvers moeten deel A "Geschiktheid" invullen.
  • De kandidaten/inschrijvers moeten deel B “Economische en Financiële draagkracht” invullen.
  • De kandidaten/inschrijvers moeten deel C "Technische en beroepsbekwaamheid" invullen.

  We vestigen de aandacht van de kandidaten/inschrijvers op het feit dat het UEA niet voldoende is om te voldoen aan het selectiecriterium.

 • Deel VI van het UEA (Eindverklaring)

Aantal in te vullen UEA's

Het aantal in te dienen UEA's is afhankelijk van de situatie van de kandidaat/inschrijver:

 • Een kandidaat/inschrijver die op individuele basis deelneemt en geen beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten om aan de selectiecriteria te voldoen, moet één UEA invullen.

 • Als de kandidaat/inschrijver een beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten om te beantwoorden aan de selectiecriteria, in overeenstemming met artikel 73, § 1 van het KB van 18 april 2017, moet de kandidaat/inschrijver zijn eigen UEA invullen en de vraag vermeld in deel II, C van het UEA positief beantwoorden.

  Elk van de andere entiteiten op wiens draagkracht een beroep wordt gedaan, dient ook een afzonderlijk UEA (deel II, afdelingen A en B, en deel III) in te vullen.[1]

 • Wanneer een combinatie van ondernemers, eventueel een tijdelijke vereniging, deelneemt aan de plaatsingsprocedure betreffende de opdracht, moet er voor elk van de deelnemende ondernemers een apart UEA worden ingediend waarin de informatie vereist volgens de delen II tot VI is opgenomen.

  Ze duiden in deel II.B. van het UEA ook degene van hen aan die de vennootschap ten aanzien van de Bank zal vertegenwoordigen.

 

[1] Zie eveneens document “Verbintenis terbeschikkingstelling middelen”.