Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria

De jaarrekening (balans en resultatenrekening) en andere hierbij neer te leggen documenten betreffende de drie laatste afgesloten boekjaren, uitgezonderd voor de ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank van België.

Minimumeisen:

Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken:

Criterium 1: solvabiliteit (> 20%)
Berekend volgens de volgende formule: (10/15) / (10/49)
Criterium 2: liquiditeit in ruime zin (> 1)
Berekend volgens de volgende formule: [(3) + (40/41) + (50/53) + (490/1)] / [(42/48) + (492/3)] 
Criterium 3: eigen vermogen (positief)
Rubriek (10/15) van de balans
Criterium 4: bedrijfskapitaal netto (positief)
Berekend volgens de volgende formule: (29/58) - (29) - (42/48) - (492/3)
Criterium 5: overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves)
Berekend volgens de volgende formule: (141) (< 50% van (10 + 13))

De firma's waarvan niet elk van de drie laatste jaarrekeningen aan minstens 2 van deze ratio's voldoet, zullen van ambtswege niet geselecteerd worden.

Ter info:

10/15 Eigen vermogen
10/49 Totaal van de passiva
3    Voorraden en bestellingen in uitvoering
40/41 Vorderingen op ten hoogste één jaar
50/53 Geldbeleggingen
490/1 Overlopende rekeningen (activa)
42/48 Schulden op ten hoogste één jaar
492/3 Overlopende rekeningen  (passiva)
29/58 Vlottende activa
29  Vorderingen op meer dan één jaar
141    Overgedragen verlies
10  Kapitaal
13  Reserves

Uitsluitingscriteria

De Nationale Bank van België zal ook de sociale en fiscale schulden van elke firma controleren, evenals de toestand van niet-faillissement of soortgelijke toestanden.