Maatschappelijk verantwoord beleggen in onze eigen portefeuilles

banner investment

In 2004 is de Bank een deel van haar eigen reserves beginnen te diversifiëren in bedrijfsobligaties in Amerikaanse dollar. Bedrijfsobligaties bieden meer mogelijkheden om duurzaamheidscriteria toe te passen bij het beheer ervan dan de staatsobligaties die traditioneel een zeer groot aandeel hebben op de balans van de meeste centrale banken.

De beheerders van onze eigen portefeuilles (die niet voor monetair beleid zijn bestemd) hebben pakweg 25 miljard euro onder hun hoede. Als tegenpost hiervoor op de balans staan hoofdzakelijk de bankbiljetten die we in omloop brengen en de reserves die de banken bij ons als centrale bank aanhouden.

trade

Voor onze duurzame beleggingsstrategie pasten we aanvankelijk de methodologie van ‘negatieve screening’ toe, waarbij de Bank niet investeerde in bedrijven met activiteiten die geen duurzaam karakter vertonen. Enkele jaren later gingen we ook over tot ‘positieve screening’, waarbij de Bank enkel nog obligaties in aanmerking neemt van bedrijven met een voldoende hoge ESG-rating (Environmental, Social, Governance) in vergelijking met de sector waarin ze hun activiteiten uitvoeren. In 2019 besloot de Bank om het aandeel bedrijfsobligaties verder uit te breiden om het duurzame karakter van deze portefeuille te verstevigen. We zetten tegelijk ook de diversificatie van onze overige portefeuilles voort en voerden in 2019 onze eerste belegging in een aandelenportefeuille uit, met opnieuw een focus op de ESG-criteria. Waar mogelijk, beleggen we ook in zogenaamde green bonds of thematische obligaties, die worden uitgegeven om specifieke projecten te financieren die een duurzame impact beogen. Daarnaast blijven we onze kennis over duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen uitbreiden door deel te nemen aan internationale werkgroepen.

Met onze pragmatische en progressieve aanpak voor een duurzaam beleggingsbeleid willen we de valkuil van een status quo helpen vermijden. Een status quo zou immers onaanvaardbaar zijn gezien de maatschappelijke relevantie van duurzaam beleggen. Tot nu toe hebben we een geleidelijke vooruitgang geboekt en we plannen dit in de toekomst te blijven doen.
Jan —
Dienstchef Front Office van de marktenzaal —

ESG-criteria toepassen in onze eigen beleggingsportefeuilles

De Bank belegt sinds 2004 een deel van haar externe eigen reserves in bedrijfsobligaties in dollar. Van bij het begin hebben we daarbij via zogenaamde negatieve screening een zeer klein aantal emittenten van obligaties niet in aanmerking genomen voor mogelijke beleggingen omdat ze overduidelijk geen rekening houden met de duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid van hun activiteiten.

Jaren later hebben we een bijkomende methodologie voor de selectie van bedrijfsobligaties in onze kredietportefeuille geïntegreerd: via positieve screening worden alleen nog obligaties in aanmerking genomen van bedrijven die voldoende hoog scoren op ESG-criteria (Environment, Social, Governance, oftewel hun inzet voor milieu, maatschappij en goed bestuur). Die score wordt toegekend door een gespecialiseerd extern ratingbureau. 

Om het duurzame karakter van onze eigen portefeuilles te verstevigen en aangezien het aantal emittenten alsmaar toeneemt, besloten we in 2019 om het aandeel duurzame activa daarin te verhogen.

Omdat diversificatie een prominent thema bleef binnen het eigen beheer, stelden we in 2019 een aandelenportefeuille samen. Door gebrek aan technische ervaring in deze activaklasse, werd besloten om hiervoor een externe beheerder de opdracht te geven om deze aandelenportefeuille passief te beheren. De referentie-index, die door een extern bureau op maat van de Bank wordt samengesteld, omvat voornamelijk aandelenmarkten van het eurogebied en neemt bedrijven in aanmerking die voldoen aan specifieke ESG-normen. Door te beleggen in aandelen gaan we nog een stap verder in onze duurzaamheidsstrategie: de externe beheerder heeft immers de opdracht om op de Algemene vergadering van de bedrijven waarvan hij aandeelhouder is of die hij vertegenwoordigt zijn stemrecht te gebruiken om een duurzame impact te genereren.

Investeren in thematische obligaties

Waar mogelijk, beleggen we ook in zogenoemde thematische obligaties. Dit type van obligaties wordt uitgegeven door supranationale instellingen, overheden en bedrijven om specifieke projecten te financieren die een duurzame impact beogen. Deze markt bevindt zich nog in een pril stadium, waardoor deze obligaties voorlopig een beperkt aandeel in onze portefeuille hebben. Door de significante groei van die markt verwachten we echter dat het belang van thematische obligaties verder zal toenemen.

Kennis van duurzaam beleggen uitbreiden en uitwisselen

We nemen deel aan verschillende netwerken en werkgroepen over portefeuillebeheer en duurzaam beleggen om onze kennis te delen en om extra kennis op te doen. Die is nodig om op termijn verdere stappen te kunnen zetten op het vlak van duurzaam beleggen.

Zo nemen we actief deel aan het Network for Greening the Financial System (NGFS). Dit is een vrijwillige samenwerking tussen meer dan vijftig centrale banken en toezichthouders, die klimaat- en milieurisico’s voor de financiële stabiliteit wil helpen beheren en het financieel stelsel sneller wil helpen vergroenen.

SDG UN