Sanctiecommissie

Bevoegdheden

De Sanctiecommissie oordeelt over het opleggen, door de Bank, van de administratieve geldboetes voorzien door de wetten die van toepassing zijn op de instellingen waarop zij toeziet. 

Samenstelling

De Sanctiecommissie bestaat uit zes leden, aangeduid door de Koning:

  1. één staatsraad of erestaatsraad, aangeduid op voordracht van de eerste voorzitter van de Raad van State;
  2. één raadsheer bij het Hof van Cassatie of één ereraadsheer bij het Hof van Cassatie, aangeduid op voordracht van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie;
  3. twee magistraten die geen raadsheren zijn bij het Hof van Cassatie noch bij het hof van beroep te Brussel;
  4. twee andere leden. 

De voorzitter wordt door de leden gekozen uit de onder 1°, 2° en 3° vermelde personen.

Tijdens de drie jaar die aan hun benoeming voorafgaan, mogen de leden van de Sanctiecommissie geen deel hebben uitgemaakt, noch van het Directiecomité van de Bank, noch van het personeel van de Bank.

In de loop van hun mandaat mogen de leden noch enige functie of mandaat uitoefenen in een aan het toezicht van de Bank onderworpen instelling of in een beroepsvereniging die de aan het toezicht van de Bank onderworpen instellingen vertegenwoordigt, noch diensten verstrekken ten gunste van een beroepsvereniging die de aan het toezicht van de Bank onderworpen instellingen vertegenwoordigt. Evenmin mogen zij bepaalde politieke mandaten uitoefenen (lid van een parlement, een regering of een ministerieel kabinet).

Het mandaat van de leden van de Sanctiecommissie heeft een duur van zes jaar en is hernieuwbaar. De leden kunnen slechts door de Koning van hun ambt worden ontheven indien zij niet meer aan de eisen voor de uitoefening van hun ambt voldoen of op ernstige wijze zijn tekortgeschoten.

De huidige leden van de sanctiecommissie werden benoemd bij het koninklijk besluit van 27 december 2021, het koninklijk besluit van 14 juli 2022 en het koninklijk besluit van 19 maart 2023.

Samenstelling van de Sanctiecommissie:

Voorzitter :   Filip Van Volsem
Leden :   David De Roy
    Dejan Savatic
    Dirk Schoeters
    Henri Bartholomeeusen
    Marieke Wyckaert