College van censoren

Het College van censoren ziet toe op de begroting van de Nationale Bank. Het is tevens het auditcomité van de Bank.

Bevoegdheden

Het College van censoren heeft tot opdracht toe te zien op de voorbereiding en de uitvoering van de begroting. Het College vergadert ten minste acht keer per jaar. Zijn beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Het College van censoren is tevens het auditcomité van de Bank en oefent in die hoedanigheid de bevoegdheden bedoeld in artikel 21bis van de organieke wet uit. Het betreft met name de monitoring van het financiële verslaggevingsproces, de monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer en van de interne audit, de monitoring van de wettelijke controle van de jaarrekening, en de beoordeling en de monitoring van de onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor. In dat verband rapporteert het College van censoren periodiek aan het Directiecomité en de Regentenraad en formuleert het met name opmerkingen en aanbevelingen met betrekking tot de kwesties waaromtrent het een adviserende bevoegdheid heeft.

Voor de werking van het auditcomité wordt verwezen naar het reglement van het auditcomité, dat integrerend deel uitmaakt van het huishoudelijk reglement van de Bank.

Samenstelling

Het College van censoren bestaat uit tien leden, waaronder evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen. De censoren worden door de algemene vergadering van aandeelhouders verkozen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.