Afwikkelingscollege

De tenuitvoerlegging van de afwikkelingsregeling als bepaald in Richtlijn 2014/59/EU moet de autoriteiten in staat stellen een oplossing te vinden voor een crisis die een kredietinstelling treft, waarbij directe kosten voor de overheidsfinanciën worden vermeden en eventuele verstoringen van het financiële stelsel beperkt blijven. Aan de hand van deze regeling kunnen de autoriteiten de moeilijkheden oplossen waarmee de financiële instellingen te kampen hebben en de kritische economische functies beschermen zonder ernstige verstoring van het systeem en zonder dat de belastingplichtige verlies lijdt.

Opdracht

Binnen de Bank wordt een Afwikkelingscollege opgericht dat wordt aangewezen als nationale afwikkelingsautoriteit waaraan de bevoegdheid wordt verleend om de afwikkelingsinstrumenten toe te passen en de afwikkelingsbevoegdheden uit te oefenen overeenkomstig de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen (art. 21ter organieke wet)

Samenstelling

Het Afwikkelingscollege bestaat uit de volgende personen :

  1. de gouverneur;
  2. de vicegouverneur;
  3. de directeur die verantwoordelijk is voor het departement belast met het prudentieel toezicht op de banken en de beursvennootschappen;
  4. de directeur die verantwoordelijk is voor het departement belast met het prudentieel beleid en de financiële stabiliteit;
  5. de directeur die door de Bank is aangewezen als verantwoordelijke voor de afwikkeling van kredietinstellingen;
  6. de voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën;
  7. de leidende ambtenaar van het Afwikkelingsfonds;
  8. vier leden die door de Koning worden aangewezen bij een in Ministerraad overlegd besluit en die worden benoemd op grond van hun specifieke competenties op bancair gebied en op het vlak van financiële analyse;
  9. een magistraat die door de Koning wordt aangewezen.

(De personen bedoeld in 8 en 9 worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van 4 jaar)

De voorzitter van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten woont de vergaderingen van het Afwikkelingscollege met raadgevende stem bij.

Samenstelling van het Afwikkelingscollege

Voorzitter

Pierre Wunsch

Leden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steven Vanackere

Tom Dechaene

Géraldine Thiry

Hilde Aerts

Alexandre De Geest

Veerle Colaert

Bénédicte Inghels

Pierre Francotte

Hans D'Hondt

Eric Van Dooren

Waarnemer

Jean-Paul Servais

Juridisch kader