Algemene vergadering

De algemene vergadering wordt niet beschouwd als een orgaan van de Nationale Bank. Haar bevoegdheden zijn beperkt.

Bevoegdheden

  • kennisname van het jaarverslag van het afgelopen jaar
  • verkiezing van de regenten aan de hand van aanbevelingslijsten voorgesteld door de minister van Financiën en door in de organieke wet aangewezen organisaties
  • aanstelling van de bedrijfsrevisoren op voordracht van de Ondernemingsraad
  • wijziging van de statuten in het uitsluitende geval dat die bevoegdheid niet door de wet is toegewezen aan de Regentenraad.

De meeste bevoegdheden die bij andere naamloze vennootschappen toebehoren aan de algemene vergadering worden in de Nationale Bank uitgeoefend door de Regentenraad, die representatief is voor de Belgische sociaal-economische wereld.

Samenstelling

De algemene vergadering van de Bank is samengesteld uit aandeelhouders die de wettelijke formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering van een genoteerde vennootschap hebben vervuld. Ze vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders.

Datum en plaats

De gewone algemene vergadering komt sinds 2015 bijeen op de derde maandag van de maand mei in Brussel, of op de eerstvolgende bankwerkdag indien deze dag op een feestdag valt, om 14 uur.

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de datum en de plaats die vermeld zijn in de oproeping.