Monetairbeleidsbeslissingen – maart 2024

  • PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

7 maart 2024

De Raad van Bestuur heeft vandaag besloten de drie basisrentetarieven van de ECB ongewijzigd te laten. Sinds de laatste vergadering van de Raad van Bestuur in januari is de inflatie verder gedaald. In de meest recente door medewerkers van de ECB samengestelde projecties is de inflatie neerwaarts bijgesteld, vooral voor 2024, met name als gevolg van een lagere bijdrage van de energieprijzen. De medewerkers verwachten nu dat de inflatie uitkomt op gemiddeld 2,3% in 2024, 2,0% in 2025 en 1,9% in 2026. De projecties voor de inflatie exclusief energie en voedingsmiddelen zijn ook naar beneden toe bijgesteld en komen op gemiddeld 2,6% voor 2024, 2,1% voor 2025 en 2,0% voor 2026. Hoewel de meeste maatstaven van de onderliggende inflatie een verdere daling laten zien, blijft de binnenlandse prijsdruk hoog, deels vanwege een sterke loongroei. De financieringsvoorwaarden zijn restrictief en de eerdere renteverhogingen blijven de vraag drukken, wat helpt de inflatie naar beneden te krijgen. De medewerkers hebben hun groeiprognose voor 2024 naar beneden toe bijgesteld tot 0,6% en ze verwachten dat de economische bedrijvigheid op de korte termijn gematigd blijft. Daarna verwachten medewerkers dat de economie aantrekt en in 2025 met 1,5% groeit en in 2026 met 1,6%, aanvankelijk ondersteund door de consumptie en later ook door investeringen.

De Raad van Bestuur is vastbesloten ervoor te zorgen dat de inflatie tijdig terugkeert naar zijn doelstelling van 2% op middellange termijn. Op basis van zijn huidige beoordeling is de Raad van Bestuur van mening dat de basisrentetarieven van de ECB op een niveau staan dat, indien aangehouden voor een voldoende lange periode, een substantiële bijdrage gaat leveren aan dit doel. De toekomstige besluiten van de Raad van Bestuur zullen ervoor zorgen dat de beleidsrentes zo lang als nodig worden vastgesteld op een niveau dat restrictief genoeg is.

De Raad van Bestuur blijft een op data gebaseerde benadering volgen om het geschikte niveau en de duur van de verkrapping te bepalen. De rentebesluiten van de Raad zullen in het bijzonder gebaseerd zijn op zijn beoordeling van de inflatievooruitzichten in het licht van de binnenkomende economische en financiële gegevens, de dynamiek van de onderliggende inflatie en de kracht van de monetairbeleidstransmissie.

Basisrentetarieven van de ECB

Het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit blijven onveranderd op respectievelijk 4,50%, 4,75% en 4,00%.

Programma voor de aankoop van activa (APP) en pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP)

De APP-portefeuille neemt in een gelijkmatig en voorspelbaar tempo af, aangezien het Eurosysteem niet langer de aflossingen op effecten die de vervaldatum hebben bereikt herinvesteert.

De Raad van Bestuur is voornemens de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het PEPP en die de vervaldatum hebben bereikt, gedurende de eerste helft van 2024 volledig te blijven herinvesteren. Voor de tweede helft van het jaar is de Raad voornemens de PEPP-portefeuille met gemiddeld € 7,5 miljard per maand af te bouwen. De Raad van Bestuur neemt zich voor de herinvesteringen krachtens het PEPP eind 2024 te beëindigen.

De Raad van Bestuur zal flexibiliteit blijven toepassen bij de herinvesteringen van vrijvallende aflossingen uit de portefeuille van het PEPP om risico’s voor het transmissiemechanisme van het monetair beleid in verband met de pandemie tegen te gaan.

Herfinancieringstransacties

Terwijl banken de bedragen die ze in het kader van de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties hebben geleend terugbetalen, zal de Raad van Bestuur regelmatig beoordelen hoe gerichte kredietverleningstransacties en de lopende terugbetaling ervan aan zijn monetairbeleidskoers bijdragen.

***

De Raad van Bestuur staat klaar om alle instrumenten binnen zijn mandaat aan te passen om ervoor te zorgen dat de inflatie terugkeert naar de doelstelling van 2% op middellange termijn en om de soepele transmissie van het monetair beleid te handhaven. Bovendien is het transmissiebeschermingsinstrument beschikbaar om ongerechtvaardigde, wanordelijke marktontwikkelingen tegen te gaan die een ernstige bedreiging vormen voor de transmissie van het monetair beleid in alle landen van het eurogebied. Het zal de Raad van Bestuur in staat stellen zijn mandaat op het vlak van prijsstabiliteit effectiever te vervullen.

De president van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen, toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.45 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.