Monetairbeleidsbeslissingen - juni 2024

  • PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

6 juni 2024

De Raad van Bestuur heeft vandaag besloten de drie basisrentetarieven van de ECB met 25 basispunten te verlagen. Op basis van een bijgewerkte beoordeling van de inflatievooruitzichten, de dynamiek van de onderliggende inflatie en de kracht van de monetairbeleidstransmissie is het nu passend om de monetairbeleidsrestrictie te matigen nadat de rentetarieven onveranderd zijn gehouden gedurende negen maanden. Sinds de vergadering van de Raad van Bestuur in september 2023 is de inflatie met meer dan 2,5 procentpunt teruggelopen en zijn de inflatievooruitzichten aanzienlijk verbeterd. Ook de onderliggende inflatie is afgenomen, wat de signalen van afzwakkende prijsdruk versterkt, en op alle termijnen zijn de inflatieverwachtingen afgenomen. Het monetair beleid heeft de financieringsvoorwaarden restrictief gehouden. Dat heeft de vraag getemperd en de inflatieverwachtingen stevig verankerd, en zo een belangrijke bijdrage geleverd aan het terugdringen van de inflatie.

Tegelijkertijd blijft de binnenlandse prijsdruk hoog, ondanks de vooruitgang van de afgelopen kwartalen, omdat de lonen sterk stijgen en de inflatie waarschijnlijk tot ver volgend jaar boven de doelstelling zal blijven. De meest recente projecties van medewerkers van het Eurosysteem voor zowel de totale als de kerninflatie zijn opwaarts bijgesteld voor 2024 en 2025 ten opzichte van de projecties van maart. De medewerkers verwachten nu dat de totale inflatie uitkomt op gemiddeld 2,5% in 2024, 2,2% in 2025 en 1,9% in 2026. De inflatie exclusief energie en voedingsmiddelen zal volgens de medewerkers uitkomen op gemiddeld 2,8% in 2024, 2,2% in 2025 en 2,0% in 2026. De economische groei zal naar verwachting aantrekken tot 0,9% in 2024, 1,4% in 2025 en 1,6% in 2026.

De Raad van Bestuur is vastbesloten ervoor te zorgen dat de inflatie tijdig terugkeert naar zijn doelstelling van 2% op middellange termijn. De Raad zal de beleidsrentes zo lang als nodig restrictief genoeg houden om dit doel te bereiken, en blijft een op data gebaseerde benadering per vergadering volgen om het geschikte niveau en de duur van de verkrapping te bepalen. De Raad van Bestuur zal zijn rentebesluiten in het bijzonder baseren op zijn beoordeling van de inflatievooruitzichten in het licht van de binnenkomende economische en financiële gegevens, de dynamiek van de onderliggende inflatie en de kracht van de monetairbeleidstransmissie. De Raad legt zich niet op voorhand vast op een bepaald rentetraject.

Vandaag heeft de Raad van Bestuur ook bevestigd dat de effectenportefeuille die het Eurosysteem aanhoudt in het kader van het pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP) in de tweede helft van het jaar met gemiddeld € 7,5 miljard per maand wordt afgebouwd. De afbouw van de PEPP-portefeuille zal in grote lijnen op dezelfde manier verlopen als bij het programma voor de aankoop van activa (APP).

Basisrentetarieven van de ECB

De Raad van Bestuur heeft besloten de drie basisrentetarieven van de ECB met 25 basispunten te verlagen. Dit betekent dat het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit met ingang van 12 juni 2024 verlaagd worden tot respectievelijk 4,25%, 4,50% en 3,75%.

Programma voor de aankoop van activa (APP) en pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP)

De APP-portefeuille neemt in een gelijkmatig en voorspelbaar tempo af, aangezien het Eurosysteem niet langer de aflossingen op effecten die de vervaldatum hebben bereikt herinvesteert.

De Raad van Bestuur zal de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het PEPP en die de vervaldatum hebben bereikt, tot het einde van juni 2024 volledig blijven herinvesteren. In de tweede helft van het jaar zal de Raad de PEPP-portefeuille met gemiddeld € 7,5 miljard per maand afbouwen. De Raad van Bestuur neemt zich voor de herinvesteringen krachtens het PEPP eind 2024 te beëindigen.

De Raad van Bestuur zal flexibiliteit blijven toepassen bij de herinvesteringen van vrijvallende aflossingen uit de portefeuille van het PEPP om risico’s voor het transmissiemechanisme van het monetair beleid in verband met de pandemie tegen te gaan.

Herfinancieringstransacties

Terwijl banken de bedragen die ze in het kader van de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties hebben geleend terugbetalen, zal de Raad van Bestuur regelmatig beoordelen hoe gerichte kredietverleningstransacties en de lopende terugbetaling ervan aan zijn monetairbeleidskoers bijdragen.

***

De Raad van Bestuur staat klaar om alle instrumenten binnen zijn mandaat aan te passen om ervoor te zorgen dat de inflatie terugkeert naar de doelstelling van 2% op middellange termijn en om de soepele transmissie van het monetair beleid te handhaven. Bovendien is het transmissiebeschermingsinstrument beschikbaar om ongerechtvaardigde, wanordelijke marktontwikkelingen tegen te gaan die een ernstige bedreiging vormen voor de transmissie van het monetair beleid in alle landen van het eurogebied. Het zal de Raad van Bestuur in staat stellen zijn mandaat op het vlak van prijsstabiliteit effectiever te vervullen.

De president van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen, toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.45 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.