Programma’s voor de aankoop van activa

De grootschalige aankopen van activa door een centrale bank beogen de risicopremies en/of termijnpremies te doen dalen. Dit betekent concreet dat de aankopen een neerwaartse druk uitoefenen op de langetermijnrente, zelfs wanneer de kortetermijnrente de effectieve ondergrens heeft bereikt. Door deze werking op de langetermijnrente blijft het monetair beleid een directe invloed uitoefenen op de bestedingen voor investeringen en consumptie van de bedrijven, de huishoudens en de overheid.

Op 15 december 2022 besloot de Raad van Bestuur dat de APP-portefeuille vanaf begin maart 2023 in een gelijkmatig en voorspelbaar tempo zou afnemen, aangezien het Eurosysteem niet alle aflossingen op effecten die de vervaldatum hebben bereikt, zou herinvesteren. Tot het einde van het tweede kwartaal van 2023 zou de afname gemiddeld € 15 miljard per maand bedragen.

Op 4 mei 2023 gaf de Raad van Bestuur aan dat  de herinvesteringen krachtens het APP vanaf juli 2023 zouden beëindigd worden. Dit werd bij de monetairebeleidsbeslissing van 15 juni 2023 bevestigd.

Een overzicht van de gemiddelde nettoaankopen in het kader van het APP doorheen de tijd:

Periode Gemiddeld maandelijks APP-aankoopbedrag (miljard euro)
Maart 2015 - maart 2016 60
April 2016 - maart 2017 80
April 2017 - december 2017 60
Januari 2018 - september 2018 30
Oktober 2018 - december 2018 15
Januari 2019 - oktober 2019 /
November 2019 – maart 2022 201
April 2022 40
Mei 2022 30
Juni 2022 20
Juli 2022 - februari 2023 /
Maart 2023 - juni 2023 -15

1 Om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden, werden de nettoaankopen in het kader van het APP in 2020 uitgebreid met een extra tijdelijk pakket van € 120 miljard, zoals de Raad van Bestuur op 12 maart 2020 had besloten.

De bestaande programma’s voor de aankoop van activa werden aangevuld met een tijdelijk programma voor de aankoop van effecten van de private sector en de overheid, namelijk het pandemie-noodaankoopprogramma (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP). Het PEPP heeft als bedoeling de ernstige risico’s voor het transmissiemechanisme van het monetair beleid tegen te gaan en te reageren op de vooruitzichten voor het eurogebied als gevolg van de uitbraak en de snel toenemende verspreiding van het coronavirus. Het aanvankelijke bedrag van dit programma beliep € 750 miljard. In de loop van 2020 werd het programma in twee fasen verder uitgebreid tot € 1.850 miljard. Op 16 december 2021 besloot de Raad van Bestuur van de ECB om de nettoaankopen op grond van dit programma voort te zetten tot eind maart 2022, terwijl herinvesteringen van de hoofdsom van op vervaldag gekomen PEPP-effecten tot ten minste eind 2024 zullen plaatsvinden.

Voor nadere informatie over de programma’s voor de aankoop van activa van het Eurosysteem kunt u terecht op de website van de ECB: Asset purchase programmes en Pandemic emergency purchase programme.

 

Effectenleningen met krachtens het APP en het PEPP aangekochte activa

Zoals aangekondigd tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB op 5 maart 2015 en 1 juni 2016, zullen de activa die werden aangekocht in het kader van het programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen (public sector purchase programme - PSPP) en van het programma voor de aankoop van bedrijfsobligaties (corporate sector purchase programme - CSPP), gedecentraliseerd ter beschikking worden gesteld voor effectenleningen om de liquiditeit van de obligatiemarkt en de repomarkt te ondersteunen. De via het pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP) aangekochte activa zijn ook beschikbaar voor effectenleningen, onder dezelfde voorwaarden als bij het programma voor de aankoop van activa (APP). Voor nadere informatie over het algemene kredietverleningskader van het Eurosysteem, zie: Securities lending of holdings under the asset purchase programme (APP) and pandemic emergency purchase programme (PEPP).

Effectenleningen in het kader van het PSPP en het PEPP (overheidssector)

De Nationale Bank van België zal de in het kader van het PSPP en het PEPP aangekochte effecten van de overheidssector (zie bijgaande lijst van beschikbare ISIN’s) uitlenen via bilaterale repo’s of bilaterale repo’s gecombineerd met bilaterale reverse repo’s met tegenpartijen die met de NBB een overeenkomst hebben gesloten voor repo’s in euro.

Nadere informatie vindt u in de volgende documenten:

Effectenleningen in het kader van het CSPP en het PEPP (bedrijfssector)

Ook in het kader van het CSPP en PEPP zal de Nationale bank van België de mogelijkheid bieden bedrijfsobligaties uit te lenen via bilaterale repo’s gecombineerd met bilaterale reverse repo’s, met tegenpartijen die met de NBB een overeenkomst voor repo’s hebben gesloten. Naast die bilaterale leningen, heeft de NBB besloten deel te nemen aan het Automatic Securities Lending and Borrowing Programme van Euroclear Bank SA/NV.

Nadere informatie vindt u in de volgende documenten:

Contact

Marktdeelnemers kunnen via e-mail ([email protected]) of telefonisch (+32 2 221 4971) contact opnemen met het bureau van de dienst Front Office van de NBB.