Programma’s voor de aankoop van activa

Het uitgebreide programma voor de aankoop van activa (APP) voegt het programma voor de aankoop van effecten van de overheidssector toe aan de programma’s voor de aankoop van activa van de private sector om de risico’s van een te lange periode van lage inflatie tegen te gaan. Het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) is ingesteld als reactie op de uitzonderlijke en acute economische crisis die het doel van prijsstabiliteit en een behoorlijke werking van transmissiemechanisme van het monetair beleid in gevaar zou kunnen brengen.

De diverse aankoopprogramma’s

  • derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties (covered bond purchase programme - CBPP3)
  • aankoopprogramma voor door activa gedekte effecten (asset-backed securities purchase programme - ABSPP)
  • programma voor de aankoop van effecten van de overheidssector (public sector purchase programme - PSPP)
  • programma voor de aankoop van effecten van de bedrijfssector (corporate sector purchase programme – CSPP)
  • Pandemic emergency purchase programme (PEPP)

 

De Raad van Bestuur heeft op 18 maart beslist een nieuw tijdelijk programma voor de aankoop van obligaties van de private en overheidssector te lanceren om de ernstige risico's voor het transmissiemechanisme van het monetair beleid en de vooruitzichten voor het eurogebied als gevolg van de uitbraak en de escalerende verspreiding van het coronavirus, COVID-19, tegen te gaan: het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP).

Op 4 juni heeft de Raad van Bestuur beslist dat het bedrag voor het PEPP met 600 miljard euro wordt verhoogd naar in totaal 1.350 miljard euro. De periode voor de nettoaankopen krachtens het PEPP wordt verlengd tot ten minste eind juni 2021. De Raad van Bestuur zal de nettoaankopen van activa krachtens het PEPP in ieder geval uitvoeren totdat hij van oordeel is dat de crisisfase van het coronavirus voorbij is. De aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het PEPP en die de vervaldatum hebben bereikt, worden ten minste tot het einde van 2022 geherinvesteerd. De toekomstige uitfasering van de PEPP-portefeuille wordt in ieder geval zo gestuurd dat de passende monetaire koers niet gehinderd wordt.

De aankopen onder het PEPP komen bovenop de aankopen onder het bestaande programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme - APP). Van maart 2015 tot en met maart 2016 was het gemiddelde maandelijkse aankoopbedrag onder het APP 60 miljard euro en van april 2016 tot en met maart 2017 80 miljard euro, terwijl de aankoopbedragen van april 2017 tot eind december 2017 opnieuw 60 miljard euro bedroegen. Van januari tot en met september 2018 was het gemiddelde maandelijkse aankoopbedrag 30 miljard euro, terwijl de aankoopbedragen van oktober 2018 tot eind december 2018 15 miljard bedroegen. Sinds november 2019 bedraagt het gemiddelde maandelijkse aankoopbedrag van het bestaande APP 20 miljard euro.

De nettoaankopen in het kader van het APP worden voortgezet voor een maandelijks bedrag van 20 miljard euro, samen met de aankopen in verband met het extra tijdelijke pakket van 120 miljard euro tot het einde van het jaar, zoals beslist door de Raad van Bestuur op 12 maart. De Raad van Bestuur verwacht nog steeds de maandelijkse netto activa-aankopen in het kader van het APP voort te zetten zo lang als noodzakelijk is om de accommoderende invloed van de beleidstarieven te versterken, en ze te beëindigen kort voordat hij aanvangt met de verhoging van de basisrentetarieven van de ECB. De volledige herinvestering van de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, wordt voortgezet, en wel voor geruime tijd voorbij het moment waarop de Raad van Bestuur begint de basisrentetarieven van de ECB te verhogen, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om gunstige liquiditeitscondities en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven.

Voor nadere informatie over de programma’s voor de aankoop van activa van het Eurosysteem, kunt u terecht op de website van de ECB: Asset purchase programmes en Pandemic emergency purchase programme.

Effectenleningen van activa aangekocht in APP en PEPP

Zoals aangekondigd tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur dd. 5 maart 2015 en 1 juni 2016, zullen de activa die werden aangekocht in het kader van PSPP en het CSPP gedecentraliseerd ter beschikking worden gesteld voor effectenleningen om de liquiditeit van de obligatiemarkt en de repomarkt te ondersteunen. Ook de activa die werden aangekocht in het PEPP zijn beschikbaar voor effectenleningen, onder dezelfde voorwaarden als bij APP. Voor meer informatie over het algemeen kredietverleningskader van het Eurosysteem, zie: ‘Securities lending of holdings under the asset purchase programme (APP) and pandemic emergency purchase programme (PEPP)’.

Effectenleningen in het kader van het PSPP en PEPP (publieke sector)

De Nationale Bank van België zal de effecten van de overheidssector aangekocht onder PSPP en PEPP (zie bijgaande lijst van beschikbare ISIN’s) uitlenen via bilaterale repo’s of bilaterale repo’s gecombineerd met bilaterale reverse repo’s met tegenpartijen die een overeenkomst hebben met de NBB voor repo’s in euro.

Voor meer informatie over specifieke details, zie:

Effectenleningen in het kader van het CSPP en PEPP (bedrijfssector)

Ook in het kader van het CSPP en PEPP, zal de Nationale bank van België de mogelijkheid bieden bedrijfsobligaties uit te lenen via bilaterale repo’s gecombineerd met bilaterale reverse repo’s, met tegenpartijen die met de NBB contact hebben voor repo’s. Naast de bilaterale leningen, heeft de NBB besloten deel te nemen aan het Automatic Securities Lending and Borrowing Programme van Euroclear Bank SA/NV.

Meer informatie over specifieke details vindt u hier:

Contact

Marktdeelnemers kunnen de Front Office van de NBB contacteren via e-mail (forex@nbb.be) of telefonisch (+32 2 221 4971).