Programma’s voor de aankoop van activa

Het uitgebreide programma voor de aankoop van activa (APP) voegt het programma voor de aankoop van effecten van de overheidssector toe aan de programma’s voor de aankoop van activa van de private sector om de risico’s van een te lange periode van lage inflatie tegen te gaan. Het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) is ingesteld als reactie op de uitzonderlijke en acute economische crisis die het doel van prijsstabiliteit en een behoorlijke werking van transmissiemechanisme van het monetair beleid in gevaar zou kunnen brengen.

De diverse aankoopprogramma’s

  • derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties (covered bond purchase programme - CBPP3)
  • aankoopprogramma voor door activa gedekte effecten (asset-backed securities purchase programme - ABSPP)
  • programma voor de aankoop van effecten van de overheidssector (public sector purchase programme - PSPP)
  • programma voor de aankoop van effecten van de bedrijfssector (corporate sector purchase programme – CSPP)
  • Pandemic emergency purchase programme (PEPP)

 

De Raad van Bestuur van de ECB heeft tijdens een buitengewone vergadering op woensdagavond 18 maart het volgende besloten:

  • Een nieuw tijdelijk programma voor de aankoop van obligaties van de private en overheidssector te lanceren om de ernstige risico's voor het transmissiemechanisme van het monetair beleid en de vooruitzichten voor het eurogebied als gevolg van de uitbraak en de escalerende verspreiding van het coronavirus, COVID-19, tegen te gaan.

Dit nieuwe noodaankoopprogramma om de gevolgen van de pandemie te bestrijden (Pandemic Emergency Purchase Programme of PEPP) zal over een bedrag van in totaal 750 miljard EUR beschikken. De aankopen zullen tot eind 2020 worden uitgevoerd en zullen alle activaklassen omvatten die in aanmerking komen voor het bestaande programma voor de aankoop van activa (Asset Purchase Programme of APP).

De aankopen van overheidspapier van de verschillende landen zal blijven gebeuren volgens de kapitaalverdeelsleutel van de nationale centrale banken. Tegelijkertijd zullen aankopen in het kader van het nieuwe PEPP op flexibele wijze plaatsvinden. Dit maakt afwijkingen in de verdeling van de nettoaankopen in de tijd, over de activaklassen en tussen de landen mogelijk.

Voor aankopen in het kader van het PEPP zullen ook door de Griekse overheid uitgegeven effecten in aanmerking worden genomen.

De Raad van Bestuur zal de nettoaankopen van activa in het kader van het PEPP beëindigen zodra hij oordeelt dat de crisisfase van het coronavirus COVID-19 voorbij is, maar in ieder geval niet voor het einde van het jaar.

  • Het scala aan in aanmerking komende activa in het kader van het programma voor de aankoop van effecten van de bedrijfssector (corporate sector purchase programme – CSPP) uit te breiden tot niet-financieel handelspapier (commercial paper), waardoor alle handelspapieren van voldoende kredietkwaliteit in aanmerking komen voor aankoop in het kader van het CSPP.
  • De onderpandsvereisten te versoepelen door de belangrijkste risicoparameters van het onderpandskader aan te passen. In het bijzonder zullen wij het toepassingsgebied van de additionele kredietvorderingen (Additional Credit Claims, ACC) uitbreiden tot vorderingen die verband houden met de financiering van de bedrijfssector. Dit zal ervoor zorgen dat tegenpartijen ten volle gebruik kunnen blijven maken van de herfinancieringstransacties van het Eurosysteem.

De Raad van Bestuur van de ECB is vastbesloten zijn rol te spelen bij het ondersteunen van alle burgers van het eurogebied in deze uiterst uitdagende tijd. Daartoe zal de ECB ervoor zorgen dat alle sectoren van de economie kunnen profiteren van ondersteunende financieringsvoorwaarden die hen in staat stellen deze schok op te vangen. Dit geldt evenzeer voor gezinnen, bedrijven, banken en overheden.

De Raad van Bestuur zal binnen zijn mandaat alles doen wat nodig is. De Raad van Bestuur is volledig bereid om de omvang van zijn programma's voor de aankoop van activa te vergroten en de samenstelling ervan aan te passen, zo veel als nodig is en zo lang als nodig is. Hij zal alle opties en alle onvoorziene omstandigheden onderzoeken om de economie doorheen deze schok te ondersteunen.

Voor zover bepaalde zelf opgelegde limieten een belemmering zouden kunnen vormen voor de maatregelen die de ECB moet nemen om haar mandaat te vervullen, zal de Raad van Bestuur overwegen deze te herzien voor zover dat nodig is om haar maatregelen in verhouding te brengen tot de risico's waarmee we worden geconfronteerd. De ECB zal geen risico's tolereren betreffende de soepele transmissie van haar monetair beleid in alle landen van het eurogebied.

Dit besluit van 18 maart volgt op het besluit van de Raad van Bestuur van de ECB op 12 maart 2020 om een tijdelijk pakket van additionele nettoaankopen van activa ten bedrage van € 120 miljard te lanceren, om een sterke bijdrage van de aankoopprogramma's voor door de private sector uitgegeven schuldbewijzen te verzekeren.

In combinatie met het bestaande programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme – APP) zal dit de gunstige financieringsvoorwaarden voor de reële economie in tijden van verhoogde onzekerheid ondersteunen. De Raad van Bestuur verwacht nog steeds de nettoaankopen van activa voort te zetten zo lang als noodzakelijk is om de accommoderende invloed van de beleidstarieven te versterken, en ze te beëindigen kort voordat de Raad van Bestuur aanvangt met de verhoging van de basisrentetarieven van de ECB.

Van april 2016 tot en met maart 2017 was het gemiddelde maandelijkse aankoopbedrag van het bestaande APP 80 miljard euro, terwijl de aankoopbedragen van april 2017 tot eind december 2017 60 miljard euro bedroegen. Van januari tot en met september 2018 was het gemiddelde maandelijkse aankoopbedrag 30 miljard euro, terwijl de aankoopbedragen van oktober 2018 tot eind december 2018 15 miljard bedroegen. Sinds november 2019 bedraagt het gemiddelde maandelijkse aankoopbedrag van het bestaande APP 20 miljard euro.

De volledige herinvestering van de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, wordt voortgezet, en wel voor geruime tijd voorbij het moment waarop de Raad van Bestuur begint de basisrentetarieven van de ECB te verhogen, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om gunstige liquiditeitscondities en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven.

Voor nadere informatie over de programma’s voor de aankoop van activa van het Eurosysteem, kunt u terecht op de website van de ECB: Asset purchase programmes.

Effectenleningen van activa aangekocht in APP en PEPP

Zoals aangekondigd tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur dd. 5 maart 2015 en 1 juni 2016, zullen de activa die werden aangekocht in het kader van PSPP en het CSPP gedecentraliseerd ter beschikking worden gesteld voor effectenleningen om de liquiditeit van de obligatiemarkt en de repomarkt te ondersteunen. Ook de activa die werden aangekocht in het PEPP zijn beschikbaar voor effectenleningen, onder dezelfde voorwaarden als bij APP. Voor meer informatie over het algemeen kredietverleningskader van het Eurosysteem, zie: ‘Securities lending of holdings under the asset purchase programme (APP) and pandemic emergency purchase programme (PEPP)’.

Effectenleningen in het kader van het PSPP en PEPP (publieke sector)

De Nationale Bank van België zal de effecten van de overheidssector aangekocht onder PSPP en PEPP (zie bijgaande lijst van beschikbare ISIN’s) uitlenen via bilaterale repo’s of bilaterale repo’s gecombineerd met bilaterale reverse repo’s met tegenpartijen die een overeenkomst hebben met de NBB voor repo’s in euro.

Voor meer informatie over specifieke details, zie:

Effectenleningen in het kader van het CSPP en PEPP (bedrijfssector)

Ook in het kader van het CSPP en PEPP, zal de Nationale bank van België de mogelijkheid bieden bedrijfsobligaties uit te lenen via bilaterale repo’s gecombineerd met bilaterale reverse repo’s, met tegenpartijen die met de NBB contact hebben voor repo’s. Naast de bilaterale leningen, heeft de NBB besloten deel te nemen aan het Automatic Securities Lending and Borrowing Programme van Euroclear Bank SA/NV.

Meer informatie over specifieke details vindt u hier:

Contact

Marktdeelnemers kunnen de Front Office van de NBB contacteren via e-mail (forex@nbb.be) of telefonisch (+32 2 221 4971).