Minimumreserves

Minimumreserves maken integraal deel uit van het operationeel kader voor het monetair beleid in het eurogebied.

Het stelsel van de reserveverplichtingen streeft voornamelijk naar het stabiliseren van de geldmarktrente en het instellen (of verruimen) van een structureel liquiditeitstekort en eventueel het leveren van een bijdrage aan het beheersen van de monetaire expansie.

De reserveverplichting van elke instelling wordt gerelateerd aan de elementen van haar balans. Om bij te dragen tot het stabiliseren van de rente, is in het stelsel van reserveverplichtingen van het Eurosysteem een middelingsvoorziening opgenomen. Dit impliceert dat het bepalen of een instelling al dan niet voldoet aan de reserveverplichtingen gebeurt op grond van de dagelijks aangehouden reserves gedurende een aanhoudingsperiode van ongeveer zes weken. De reserveaanhoudingsperiodes beginnen op de vereffeningsdag van de basis herfinancieringstransactie (BHT) die volgt op de vergadering van de Raad van Bestuur waarin de beoordeling van de monetaire beleidskoers is gepland. De verplichte reservetegoeden worden vergoed tegen een tarief dat overeenstemt met de gemiddelde rente gedurende de aanhoudingsperiode van de basisherfinancieringstransacties van het Eurosysteem.