Het uitvoeren van het monetair beleid

Om de hoofddoelstelling van het handhaven van de prijsstabiliteit te bereiken, stuurt het Eurosysteem de korte geldmarktrente door signalen over de koers van het monetair beleid af te geven via het bepalen van de basisrentetarieven en door de liquiditeitsverhoudingen op de geldmarkt te reguleren.

Het Eurosysteem is in sommige opzichten de ‘bank der banken’ in het eurogebied. De kredietinstellingen van het eurogebied moeten immers bij het Eurosysteem liquiditeiten lenen om aan de vraag naar bankbiljetten te voldoen en (verplichte) reserves aanleggen bij nationale centrale banken.

De Raad van Bestuur voert de monetaire politiek van het Eurosysteem voornamelijk door het bepalen van de rentetarieven op de verstrekte liquiditeiten (beleidsrente).

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen met het oog op het handhaven van prijsstabiliteit voor het eurogebied als geheel. Indien er inflatierisico’s rijzen voor het eurogebied als geheel, zal de Raad een restrictiever beleid voeren door de rente te verhogen. Indien er daarentegen deflatoire risico’s rijzen, zal de rente worden verlaagd.

De rente die wordt toegepast op de door het Eurosysteem verstrekte kredieten oefent een grote invloed uit op de geldmarkten. Ze beïnvloeden ook een aantal andere rentetarieven zoals die welke door de commerciële banken aan hun klanten worden aangerekend en meer indirect de wisselkoersen. Die financiële variabelen hebben dan weer gevolgen voor de vraag naar goederen en diensten in de economie en beïnvloeden ook de prijs- en inkomensvorming.