Besluitvorming monetair beleid

Het voeren van het monetair beleid binnen het Eurosysteem berust op twee beginselen: beslissingen worden centraal genomen door de Raad van Bestuur van de ECB en worden op een gedecentraliseerde manier geïmplementeerd door de nationale centrale banken.

Er zijn bij de ECB drie besluitvormende organen:

1. De Raad van Bestuur

The ECB building in Frankfurt-am-Main

De Raad van Bestuur is het voornaamste besluitvormend orgaan van de ECB. Hij bestaat uit de zes leden van de Directie van de ECB, plus de presidenten van de nationale centrale banken van de 20 landen van het eurogebied.

De Raad van Bestuur vergadert doorgaans tweemaal per maand.

De Raad van Bestuur beoordeelt de economische, monetaire en financiële ontwikkelingen en neemt om de zes weken zijn monetaire beleidsbeslissingen. Tijdens de andere vergaderingen bespreekt de Raad vooral aangelegenheden die gerelateerd zijn aan andere taken en verantwoordelijkheden van de ECB en het Eurosysteem. Teneinde een scheiding tussen de taken van de ECB op het gebied van monetair beleid en de toezichttaken te waarborgen, worden afzonderlijke vergaderingen van de Raad van Bestuur belegd.

De monetaire beleidsbeslissing wordt uitvoerig toegelicht tijdens een persconferentie. De Presidente van de ECB zit de persconferentie voor, bijgestaan door de Vice-President.

Daarnaast publiceert de ECB regelmatig verslagen van de monetaire beleidsvergaderingen vóór de datum van de volgende vergadering.

De toetreding van Litouwen tot het eurogebied op 1 januari 2015 leidde tot een regeling waarbij de presidenten van de nationale centrale banken om de beurt stemrecht hebben in de Raad van Bestuur.

Voor meer info over hoe de regeling werkt en waarom ze nodig is:

Andere relevante links:

2. De Directie van de ECB

De Directie van de ECB bestaat uit de Presidente van de ECB, haar Vice-President en vier andere leden. Ze worden allen benoemd door de Europese Raad en beslissen bij gekwalificeerde meerderheid.

De Directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de ECB en bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor. Ze is verantwoordelijk voor de uitvoering van de door de Raad van Bestuur genomen monetaire beleidsbeslissingen en geeft daartoe de nodige instructies aan de nationale centrale banken van het eurogebied.

3. De Algemene Raad

De Algemene Raad van de ECB bestaat uit de Presidente en de Vice-President van de ECB en de presidenten van alle nationale centrale banken van de 27 lidstaten van de EU. In principe vergadert de Algemene Raad viermaal per jaar en zal hij blijven bestaan zolang niet alle lidstaten van de EU de euro hebben ingevoerd. Hij behandelt onderwerpen die betrekking hebben op zowel de monetaire unie als de andere lidstaten van de EU.