Maandelijkse telefonische enquêtes bij consumenten

De Nationale Bank lanceert een overheidsopdracht van diensten

Beschrijving

Dossier 2020-1639 - Maandelijkse telefonische enquêtes bij consumenten

De volledige tekst van deze aankondiging werd gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen van
23/10/2020 referte : N°2020-537878.

De kandidaat wordt verzocht zijn kandidaatstelling (evenals het Uniform Europees aanbestedingsformulier-UEA) in te dienen via het e-Tendering platform (https://enot.publicprocurement.be).

Uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen

26/11/2020 – 17u00

Uitsluitingscriteria

De kandidaatstelling bevat de volgende documenten:

 • een verklaring dat de kandidaat niet onder de uitsluitingsgronden valt van artikelen 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten zoals verder uitgevoerd door de artikelen 61 tot en met 64 van het KB van 18 april 2017;
 • bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het handelsregister of het handelsregister van het land:
 • de jaarrekening (balans en resultatenrekening) en andere hierbij neer te leggen documenten betreffende de drie laatste afgesloten boekjaren, uitgezonderd voor de ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank van België.

Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken:

 • Criterium 1: solvabiliteit (> 20%)
 • Criterium 2: liquiditeit in ruime zin (> 1)
 • Criterium 3: eigen vermogen (positief)
 • Criterium 4: bedrijfskapitaal netto (positief)
 • Criterium 5: vervallen schulden t.o.v. belasting (onbestaande)
 • Criterium 6: vervallen schulden t.o.v. RSZ (onbestaande)
 • Criterium 7: overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves)

De firma's waarvan niet elk van de drie laatste jaarrekeningen aan minstens 4 van deze ratio's voldoet, zullen van ambtswege niet geselecteerd worden.

  Selectiecriteria

  1. Een referentielijst van gelijkaardige diensten (minimaal 500 uitgaande telefonische enquêtes in het Frans en Nederlands) die de laatste 3 jaar werden uitgevoerd, met vermelding van de opdrachtgever, het onderwerp van de enquête, de doelgroep, de aanvangsdatum en de duur van het contract, de enquêtemethode, de duur van een enquête (aantal vragen), het aantal uitgevoerde enquêtes per golf in het Frans en het Nederlands, het totale aantal uitgevoerde enquêtes voor elke referentie en het totale bedrag van elke enquête. Bij elke verwijzing moeten ook de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van een contactpersoon worden vermeld.
  2. De aanvrager moet aantonen dat hij over ervaren personeel beschikt om een geschikt team van ervaren telefoonoperatoren in beide nationale talen te kunnen inzetten. De kandidaat voegt aan zijn sollicitatie een lijst van ervaren telefoonoperatoren toe (met een diploma hoger secundair onderwijs, kennis van de tweede belangrijkste nationale taal en de nodige ervaring van ten minste 100 dagen werkervaring in de afgelopen 12 maanden als telefoonoperator). De aanvrager moet dit criterium bewijzen aan de hand van een bijgevoegd organigram, gedetailleerde CV's van de betrokken personen, een tewerkstellingsattest van de R.S.Z. voor de betrokken personen en alle andere bewijsstukken.

  Minimumeisen

  1. Minimum 3 geldige referenties van 500 enquêtes in het Frans en 3 van 500 enquêtes in het     Nederlands.
  2. Minimum 4 Nederlandstalige operatoren en 5 Franstalige operatoren (moedertaal).

  Contact

  Nationale Bank van België
  Dienst Aankopen
  de Berlaimontlaan, 14
  1000 Brussel
  E-mail: caa@nbb.be