Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB, september 2015

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

september 2015

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 18 september 2015

Externe communicatie

Communicatie over noodliquiditeitssteun

Op 16 september 2015 heeft de Raad van Bestuur besloten de nationale centrale banken van dan af aan de mogelijkheid te geven om, wanneer zij dat nodig achten, in het openbaar te communiceren over de verlening van noodliquiditeitssteun (ELA, Emergency Liquidity Assistance) aan de banken in hun land. Een persbericht waarin dit besluit bekendgemaakt wordt, staat op de website van de ECB.

Markttransacties

Actualisering van de Algemene Documentatie

Op 27 augustus 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2015/27 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/60 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (de "Algemene Documentatie"). In het nieuwe Richtsnoer worden bepaalde veranderingen in de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader ingevoerd. Vooral de bepalingen waarin uiteengezet wordt aan welke criteria tegenpartijen moeten voldoen, zijn in het licht van de recente wettelijke ontwikkelingen in de tenuitvoerlegging van de bankenunie herzien en er is een nieuwe categorie beleenbare activa ingevoerd, de “niet‑verhandelbare schuldinstrumenten op onderpand van in aanmerking komende kredietvorderingen” ( non-marketable debt instruments backed by eligible credit claims, DECC's). Het Richtsnoer en een persbericht hierover zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Herziening van het maximale percentage van de uitstaande aandelen van een emittent dat in het kader van het PSPP mag worden aangekocht.

Zoals aangekondigd is na de eerste zes maanden van aankopen het maximale percentage van de uitstaande aandelen van een emittent dat in het kader van het programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector (PSPP) mag worden aangekocht, herzien en de Raad van Bestuur heeft op 3 september 2015 besloten dit maximum te verhogen van de oorspronkelijke 25% tot 33%, waarbij van geval tot geval zal worden bekeken of dit er niet toe leidt dat het Eurosysteem een blokkerende minderheid verkrijgt, in welk geval het maximum 25% blijft.

Beëindiging van Eurepo

Op 4 september 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2015/29 tot wijziging van Besluit ECB/2014/8 betreffende het verbod op monetaire financiering en de rentevergoeding op overheidsdeposito's bij nationale centrale banken, alsmede aan Richtsnoer ECB/2015/28 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/9 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door centrale banken. De wijzigingen voorzien in een nieuwe definitie van "gedekte marktrente" nu de Eurepo-index op 2 januari 2015 is beëindigd. Deze rechtshandelingen worden in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd en zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Besluit van de ECB tot wijziging van Besluit ECB/2014/45 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa.

Op 10 september 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2015/31 tot wijziging van Besluit ECB/2014/45 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa. Dit Besluit vormt de tenuitvoerlegging van het op 18 maart 2015 door de Raad van Bestuur genomen besluit om het Eurosysteem, in het kader van het ABSPP, achtergesteld-vermogentranches van ABS te laten aankopen op voorwaarde dat deze tranches beschikken over een passende garantie, conform de criteria van het onderpandskader van het Eurosysteem. Het Besluit wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB gepubliceerd.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Reactie van de ECB op de openbare raadpleging van de Europese Commissie inzake de herziening van de Europese Marktinfrastructuurverordening.

Op 2 september 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de reactie van de ECB op de openbare raadpleging van de Europese Commissie inzake de herziening van de Europese Marktinfrastructuurverordening (Verordening (EU) nr. 648/2012 inzake otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters). De reactie van de ECB is beschikbaar op de website van de ECB.

Actualisering van het oversightbeleidskader van het Eurosysteem en van de normen voor het gebruik van centrale tegenpartijen bij het beheer van internationale reserves door het Eurosysteem.

Op 10 september 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan wijzigingen van het oversightbeleidskader van het Eurosysteem en van de normen voor het gebruik van centrale tegenpartijen bij het beheer van internationale reserves door het Eurosysteem, teneinde te voldoen aan de uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie van 4 maart 2015, waarin het door het Eurosysteem gevolgde locatiebeleid voor centrale tegenpartijen nietig werd verklaard. De gewijzigde documenten zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake het wetsontwerp betreffende de specifieke voorwaarden voor de herstructurering van huizenleningen in Polen die luiden in vreemde valuta

Op 5 augustus 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Poolse Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan CON/2015/26.

Advies van de ECB inzake het gebruik van een geïntegreerd gegevensmodel voor de rapportage van gegevens aan de Oesterreichische Nationalbank.

Op 10 augustus 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Oesterreichische Nationalbank, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2015/27.

Advies van de ECB inzake wijzigingen van het constitutioneel recht en van de wet op Česká národní banka.

Op 11 augustus 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Tsjechische minister voor Mensenrechten, Gelijke Kansen en Wetgeving, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2015/28.

Advies van de ECB inzake de omloop van bankbiljetten en munten in de Tsjechische Republiek.

Op 28 augustus 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Tsjechische ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2015/29.

Advies van de ECB inzake de rapportage van bepaalde gegevens die relevant zijn voor de financiële stabiliteit in Oostenrijk.

Op 2 september 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Oesterreichische Nationalbank, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2015/30.

Advies van de ECB inzake de afwikkeling van banken in Duitsland

Op 2 september 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Duitse Bondsministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2015/31.

Statistieken

Publicatie door de ECB van gegevens over TARGET-saldi

Op 19 augustus 2015 heeft de Raad van Bestuur er zijn goedkeuring aan gehecht dat in elk Economisch Bulletin van de ECB de afzonderlijke maandultimo TARGET-saldi van de nationale centrale banken van het eurogebied en de ECB worden gepubliceerd. De cijfers worden met een vertraging van één maand vrijgegeven, te beginnen met die over de referentiemaand mei 2008. In de tweede fase worden maandgemiddelden gepubliceerd van de afzonderlijke TARGET-saldi van de nationale centrale banken van het eurogebied en de ECB, teruggaand tot januari 2001. De eerste publicatiefase begint op 21 september 2015, de tweede op 30 oktober 2015.

Publicatie van een nieuw driemaandelijks statistisch rapport over de sector huishoudens

Op 4 september 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de regelmatige externe publicatie van een nieuw "huishoudensrapport". De basis van het rapport wordt gevormd door de institutionele sectorale rekeningen die worden samengesteld op grond van Richtsnoer ECB/2013/24 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen, voor zover het de financiële rekeningen betreft, en door het methodologisch programma ESA 2010 voor zover het de niet-financiële rekeningen betreft die worden samengesteld op grond van Verordening (EU) Nr. 549/2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Het rapport geeft de ontwikkelingen in het eurogebied, aangevuld met vergelijkingen tussen alle eurolanden, en maakt het dus mogelijk de belangrijkste financiële en economische ontwikkelingen in de sector huishoudens in het eurogebied en in de diverse landen, te analyseren. Het eerste rapport verschijnt in oktober 2015. Vervolgens verschijnt er elk kwartaal een nieuwe versie op grond van de volledige, door de ECB gepubliceerde kwartaalrekeningen voor het eurogebied.

Verordening van de ECB tot wijziging van Verordening ECB/2014/48 betreffende statistieken over de geldmarkten

Op 10 september 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Verordening ECB/2015/30 tot wijziging van Verordening ECB/2014/48 houdende geldmarktstatistieken, teneinde een aantal belangrijke termen uit te werken die voorkomen in de gedetailleerde rapportage-instructies waarin Verordening ECB/2014/48 voorziet. Verordening ECB/2015/30 staat op de website van de ECB en treedt in oktober 2015 in werking. Rapportage van de gegevens uit hoofde van deze Verordening begint in april 2016.

Corporate governance

Wijziging van de arbeidsvoorwaarden van de ECB

Op 4 augustus 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2015/NP17 tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de Europese Centrale Bank voor wat betreft de selectie en benoeming van de Chief Services Officer. Dit Besluit, dat op 1 september 2015 in werking is getreden, strekt tot wijziging van het loongebouw van de ECB en voorziet in een nieuwe salarisschaal waarin de functie van de nog aan te stellen Chief Services Officer wordt opgenomen. De arbeidsvoorwaarden zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Lidmaatschap van het ECB-Auditcomité

Op 16 september 2015 heeft de Raad van Bestuur besloten de heer Erkki Liikanen te herbenoemen tot lid van het ECB-Auditcomité tot aan het einde van zijn ambtstermijn als president van Suomen Pankki, begin juli 2018. Nu de ambtstermijn van de heer Noyer als president van de Banque de France afloopt, heeft de Raad besloten de heer Ewald Nowotny tot lid van het Auditcomité te benoemen voor een periode van drie jaar, die ingaat op 1 november 2015.