Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB, oktober 2015

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Oktober 2015

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 23 oktober 2015

Markttransacties

Aanpassing van het aankoopproces in het programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

Op 17 september 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan veranderingen in de bestuursstructuur van het programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa ("asset-backed securities purchase programme" ofwel ABSPP). Het aandeel aankopen door de nationale centrale banken wordt verhoogd door middel van de deelname van de Nationale Bank van België en een groter aantal onder de Banque de France vallende rechtsgebieden, waarbij beide centrale banken zullen optreden als Eurosysteem-activabeheerders voor de aankopen. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

ECB Report on financial structures van 2015

Op 9 oktober 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van het 2015 ECB Report on financial structures (ECB-Verslag over financiële structuren van 2015). In het verslag, dat betrekking heeft op de banksector en overige financiële intermediairs (met name verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen maar ook niet-bancaire en niet-verzekeringsgerichte financiële intermediairs, tezamen vaak de "schaduwbanksector" genoemd), worden de belangrijkste structurele kenmerken van en ontwikkelingen in de bredere financiële sector van het eurogebied onder de loep genomen. Het verslag zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Ad hoc-beoordeling van een nieuwe directe koppeling en een nieuwe indirecte koppeling aan de hand van standaarden voor het gebruik van effectenafwikkelingssystemen bij krediettransacties van het Eurosysteem

Op 17 september 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan nieuwe koppelingen die in aanmerking komen voor gebruik bij krediettransacties van het Eurosysteem: (a) een directe koppeling van Euroclear Bank naar VP Securities en (b) de indirecte koppeling van Euroclear Bank via VP Securities naar VP Lux. De volledige lijst van alle in aanmerking komende koppelingen is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de conversie van in Zwitserse frank luidende leningen in Kroatië

Op 18 september 2015 heeft de Raad van Bestuur op eigen initiatief zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/32.

ECB-Advies inzake de aanwijzing van Lietuvos bankas als een afwikkelingsautoriteit

Op 22 september 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Litouwse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/33.

ECB-Advies inzake een voorstel van wet betreffende de markt van financiële instrumenten in Slovenië

Op 28 september 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/34.

ECB-Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen in Italië

Op 16 oktober 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Italiaanse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/35.

ECB-Advies inzake het centrale bankrekeningenregister in de Tsjechische Republiek

Op 16 oktober 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Tsjechische ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2015/36.

ECB-Advies inzake de regulering van leasing en activiteiten van leasingondernemingen in Cyprus

Op 19 oktober 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de minister van Financiën van Cyprus, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/37.

Statistieken

Euro money market survey 2015

Op 29 september 2015 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van de uitkomsten van de Euro money market survey 2015 (enquête naar de eurogeldmarkt van 2015), waarin de belangrijkste ontwikkelingen in de eurogeldmarkt in het tweede kwartaal van 2015 naar voren komen en deze worden vergeleken met die in het tweede kwartaal van voorafgaande jaren. De enquête is daarna gepubliceerd op de website van de ECB, samen met een persbericht erover.

Corporate governance

Voorzitter van het Begrotingscomité van de ECB

Op 6 oktober 2015 heeft de Raad van Bestuur met onmiddellijke ingang Pentti Hakkarainen, Adjunct-Gouverneur van Suomen Pankki - Finlands Bank, voor een periode van drie jaar benoemd tot Voorzitter van het Begrotingscomité van de ECB.

Voorzitter van het Comité voor Controlling

Op 6 oktober 2015 heeft de Raad van Bestuur met onmiddellijke ingang Joachim Nagel, lid van de Directie van de Deutsche Bundesbank, voor een periode van drie jaar benoemd tot Voorzitter van het Comité voor Controlling van de ECB.

Bankentoezicht

Wijzigingen in significantiebeslissingen ten aanzien van kredietinstellingen

Op 18 en 30 september 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan door de Raad van Toezicht voorgestelde besluiten de lijst van belangrijke instellingen en minder belangrijke instellingen te wijzigen. Overeenkomstig Artikel 49 van de GTM-Kaderverordening is de aangepaste lijst beschikbaar op de website van de ECB.

Naleving van EBA-Richtsnoeren inzake vroegtijdige-interventiemaatregelen en inzake falen of waarschijnlijk falen

Op 23 september 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan door de Raad van Toezicht gedane voorstellen tot naleving van de EBA-Richtsnoeren inzake triggers voor het gebruik van vroegtijdige-interventiemaatregelen overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Richtlijn 2014/59/EU (EBA/GL/2015/03) en inzake de uitlegging van de verschillende omstandigheden waaronder een instelling beschouwd wordt als een instelling die faalt of waarschijnlijk gaat falen, overeenkomstig artikel 32, lid 6, van Richtlijn 2014/59/EU (EBA/GL/2015/07). De ECB heeft vervolgens de EBA ervan in kennis gesteld dat zij, vanaf de datum van die inkennisstelling, voornoemde Richtsnoeren met betrekking tot de belangrijke instellingen waarop zij toezicht uitoefent, naleeft.