Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB, november 2016

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

November 2016

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15:00 uur Midden-Europese tijd op 18 november 2016

Markttransacties

Wijziging van Besluit betreffende de TLTRO-II

Op 31 oktober 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2016/30 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/810 betreffende een tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-II). Het Besluit tot wijziging, dat een inconsistentie oplost in de deadline voor leidende instellingen om een aanvraag te doen voor wijziging van de samenstelling van een TLTRO-II-groep, is beschikbaar op de website van de ECB.

Actualisering van de Algemene Documentatie

Op 2 november 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de volgende richtsnoeren: Richtsnoer ECB/2016/31 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (de “Algemene Documentatie”), Richtsnoer ECB/2016/32 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages (valuation haircuts), en Richtsnoer ECB/2016/33 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand. In de nieuwe Richtsnoeren zijn bepaalde veranderingen in de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader opgenomen. Deze veranderingen hebben onder meer betrekking op de beleenbaarheidscriteria voor onderpand en risicobeheersingsmaatregelen ten aanzien van senior schuldinstrumenten zonder onderpand uitgegeven door kredietinstellingen of beleggingsondernemingen en op de regels betreffende aanvaardbare couponstructuren om bepaalde activa met negatieve kasstromen als onderpand te kunnen toelaten. Daarnaast worden er minimumvereisten geïntroduceerd voor de informatieverstrekking over ratings voor gedekte obligaties, die zijn toegekend door kredietbeoordelingsbureaus die zijn erkend binnen het kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem. De haircut-schema's voor activa die bij monetairbeleidstransacties als onderpand worden gebruikt, zijn ook geactualiseerd. De Richtsnoeren zijn samen met een persbericht daarover beschikbaar op de website van de ECB. Ook werd gelijktijdig een tweede persbericht gepubliceerd met daarin een uiteenzetting van de besluiten van de Raad van Bestuur in het kader van zijn periodieke beoordeling van het risicobeheersingskader van het Eurosysteem voor als onderpand dienende activa.

Financiële stabiliteit

Financial Stability Review van november 2016

Op 16 november 2016 heeft de Raad van Bestuur de publicatie goedgekeurd van de "Financial Stability Review – november 2016", die een beoordeling bevat van de belangrijkste risicobronnen en kwetsbaarheden met betrekking tot de stabiliteit van het financiële stelsel van het eurogebied, evenals een uitgebreide analyse van het schokabsorptievermogen van het financiële stelsel van het eurogebied. Het document wordt op 24 november 2016 gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de wijziging van de remuneratieformule met betrekking tot het Franse spaarboekje

Op 21 oktober 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Franse Ministerie van Economie en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/51.

ECB-Advies inzake de gewijzigde Wet op Hrvatska Narodna Banka

Op 28 oktober 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Ministerie van Financiën van de Republiek Kroatië, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/52.

ECB-Advies inzake de reorganisatie van de taken van het Federale Agentschap voor de stabilisatie van financiële markten en de uitvoering van EBA-richtsnoeren betreffende goed bezoldigingsbeleid in Duitsland

Op 31 oktober 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Duitse Bondsministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/53.

Statistieken

Memorandum van overeenstemming tussen Eurostat en de Europese Centrale Bank/Directoraat-Generaal Statistieken inzake de kwaliteitsverzekering van statistieken die ten grondslag liggen aan de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden

Op 2 november 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Memorandum van overeenstemming tussen Eurostat en de Europese Centrale Bank/Directoraat-Generaal Statistieken inzake de kwaliteitsverzekering van statistieken die ten grondslag liggen aan de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden. Het Memorandum van overeenstemming is beschikbaar op de website van de ECB, samen met de relevante brief van de Vicepresident van de Europese Commissie, de heer Valdis Dombrovskis, en het schriftelijke antwoord van mevrouw Sabine Lautenschläger.

Corporate governance

ECB-Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Op 28 oktober 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2016/29 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Central Bank of Ireland. De Aanbeveling is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

Herschikking van rechtsinstrumenten met betrekking tot het verslagleggingskader van het Eurosysteem

Op 3 november 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2016/34 betreffende het juridisch kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het ESCB en Besluit ECB/2016/35 betreffende de jaarrekening van de ECB. Beide rechtsinstrumenten zijn herschikt om deze te stroomlijnen met het oog op verbetering van de algehele kwaliteit en de verwerking van verscheidene, eerder daarin aangebrachte wijzigingen. Hierbij zijn de grondslagen voor de financiële verslaglegging van het Eurosysteem grotendeels ongewijzigd gebleven. Beide rechtsinstrumenten worden in de loop van december 2016 gepubliceerd op de website van de ECB en in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Herschikking van het ECB-Besluit inzake de toedeling van monetaire inkomsten

Op 3 november 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2016/36 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (herschikking). Het Besluit, dat herschikt moest worden omwille van de duidelijkheid na verscheidene eerdere wijzigingen, is beschikbaar op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Openbare raadpleging betreffende de wijze waarop nationale bevoegde autoriteiten met betrekking tot minder belangrijke instellingen gebruik maken van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte

Op 24 oktober 2016 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht om een openbare raadpleging te starten over een ontwerprichtsnoer en een ontwerpaanbeveling betreffende de gebruikmaking van keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte (ook wel aangeduid als opties en discretionaire bevoegdheden – O&D's) die het Unierecht biedt met betrekking tot minder belangrijke banken (less significant institutions), d.w.z. banken waarop de ECB geen direct toezicht houdt. De openbare raadpleging is op 3 november 2016 van start gegaan; de deadline voor het indienen van commentaar is 5 januari 2017. Het hiermee verband houdende persbericht is beschikbaar op de website van de ECB. Dat geldt ook voor het ontwerp-Richtsnoer betreffende de wijze waarop nationale bevoegde autoriteiten met betrekking tot minder belangrijke instellingen gebruik maken van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt en de ontwerp-Aanbeveling betreffende gemeenschappelijke specificaties voor de wijze waarop NBA’s ten overstaan van minder belangrijke instellingen gebruik maken van enkele keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt.

Openbare raadpleging over de Gids voor materialiteitsbeoordeling

Op 2 november 2016 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht van start te gaan met een openbare raadpleging betreffende de ontwerp-Gids van de ECB voor materialiteitsbeoordeling (ECB Guide on materiality assessment – EGMA). Dit document zal als basis dienen voor de materialiteitsbeoordeling van uitbreidingen van en wijzigingen in de internemodellenmethode (IMM) en de geavanceerde methode voor berekening van het risico van aanpassing van de kredietwaardering (credit valuation adjustment – A-CVA) De openbare raadpleging, die naar verwachting in de loop van december van start gaat, zal via een persbericht worden aangekondigd.

Definitieve uitkomsten van de alomvattende beoordeling van 2016

Op 2 november 2016 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen de door de Raad van Toezicht voorgestelde uitkomsten van de alomvattende beoordeling van 2016. Deze beoordeling werd uitgevoerd vanaf maart tot en met november 2016. De vier betrokken banken waren Abanka d.d. (Slovenië), Akciju sabiedrība “Rietumu Banka” (Letland), Banca Mediolanum S.p.A. (Italië) en Citibank Holdings Ireland Limited (Ierland), waarvan drie hebben ingestemd met de bekendmaking van de uitkomsten. Een persbericht hierover is vandaag, samen met de desbetreffende uitkomsten, gepubliceerd op de website van de ECB.

Juridisch kader voor de benadering van de ECB voor de erkenning van institutionele protectiestelsels voor prudentiële doeleinden

Op 4 november 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2016/37 ter vaststelling van de beginselen voor de coördinatie van de beoordeling krachtens Verordening (EU) nr. 575/2013, en de controle van institutionele protectiestelsels die belangrijke en minder belangrijke instellingen omvatten en Richtsnoer ECB/2016/38 betreffende de benadering voor de erkenning van institutionele protectiestelsel voor prudentiële doeleinden door nationale bevoegde autoriteiten krachtens Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad. Beide Richtsnoeren, die het kader bevatten voor de benadering van de ECB bij de erkenning van institutionele protectiestelsels voor prudentiële doeleinden, zijn beschikbaar op de website van de ECB.